நித்ய ஸ்லோகம் – Daily Slokas

நித்ய ஸ்லோகம்

ப்ரபாத  ஸ்லோகம்
கராக்ரே வஸதே லக்ஷ்மீ கரமத்யே ஸரஸ்வதீ |
கரமூலே ஸ்திதா கௌரீ ப்ரபாதே கரதர்ஸனம் ||

ப்ரபாத பூமி  ஸ்லோகம்
ஸமுத்ர வஸனே தேவீ பர்வத ஸ்தன மம்டலே |
விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்யம், பாதஸ்பர்ஸம் க்ஷமஸ்வமே ||

ஸூர்யோதய  ஸ்லோகம்
ப்ரஹ்மஸ்வரூப முதயே மத்யாஹ்னேது மஹேஸ்வரம் |
ஸாஹம் த்யாயேத்ஸதா விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம்ச திவாகரம் ||

ஸ்னான  ஸ்லோகம்
கங்கே  ச யமுனே சைவ கோதாவரீ ஸரஸ்வதீ
நர்மதே சிந்து காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு ||

பஸ்ம தாரண  ஸ்லோகம் 
ஸ்ரீ கரம் ச பவித்ரம் ச சோக நிவாரணம் |
லோகே  வசீகரம்   பும்ஸாம் பஸ்மம்  த்ரிலோக்ய பாவனம் ||

போஜன பூர்வ  ஸ்லோகம்
ப்ரஹ்மார்பணம் ப்ரஹ்ம ஹவி ப்ரஹ்மாக்னௌ ப்ரஹ்மணாஹுதம் |
ப்ரஹ்மைவ தேன கம்தவ்யம் ப்ரஹ்ம கர்ம ஸமாதின ||

அஹம் வைஸ்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹ-மாஸ்ரித |
ப்ராணாபான ஸமாயுக்த பசாம்யன்னம் சதுர்விதம் ||

த்வதீயம் வஸ்து  கோவிந்த  துப்யமேவ ஸமர்பயே |
க்ருஹாண ஸுமுகோ பூத்வா ப்ரஸீத  பரமேஷ்வர ||

போஜனானம்தர  ஸ்லோகம்
அகஸ்த்யம் வைனதேயம் சமீம் ச படபாலனம் |
ஆஹார பரிணாமார்தம் ஸ்மராமி ச வ்ருகோதரம் ||

சந்த்யா தீப தர்சன ஸ்லோகம்
தீபம் ஜ்யோதி பரப்ரஹ்ம தீபம் ஸர்வ தமோபஹம் |
தீபேன ஸாத்யதே ஸர்வம் ஸம்த்யா தீபம்  நமோஸ்துதே   ||

நித்ரா ஸ்லோகம்
ராமம் ஸ்கம்தம் ஹனுமன்தம் வைனதேயம் வ்ருகோதரம் |
யனே ய ஸ்மரேன் நித்யம் துஸ்வப்னஸ் தஸ்ய நஸ்யதி ||

அபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

அபராத ஸஹஸ்ராணி, க்ரியம்தே‌உஹர்னிம் மயா |
தாஸோ‌உய மிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ  பரமேஷ்வர   ||

கரசரண க்ருதம் வா கர்ம வாக்காயஜம் வா
ஸ்ரவண   நயனஜம் வா மானஸம் வாபராதம் |
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
சிவ சிவ கருணாப்தே ஸ்ரீ மஹாதேவ சம்போ ||

Advertisements