விஸ்வநாதா அஷ்டகம்

 

விஸ்வநாதா அஷ்டகம்

கங்கா  தரங்கா ரமணீய  ஜடா   கலாபம்,
கௌரி  நிரந்தர  விபுஷித  வாம பாகம்
நாராயண  ப்ரிய அனங்க  மதாபஹர்ரம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம்.   1
 
வாச்ச மகோசர மநேககுன  ஸ்வரூபம்
வாகீச  விஷ்ணு  சுர சேவித பாத பத்மம்
வாமென  விக்ரஹா  வரென  கலத்ரவந்தம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம்   2
பூதாதீபம்  புஜக புஷன புஷி தாங்கம்
வ்ய்க்ராஜினம்பர தரம்  ஜடிலம்  த்ரிநேத்ரம்
பாசங்குச   பய வர  ப்ரத சூல பாணிம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம் . 3
 
சீதாம்சு   சோபித  கிரீட  விரஜமணம்
பாலேக்ஷன நில  விசோஷித  பஞ்ச  பாணம்
நாகதி பரசித்த  பாசுர  கர்ம  பூரம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம். 4
 
பஞ்சானனம்  துருத மத  மதங்க ஜனாம்
நாகன்தகம்  தனுஜா  புங்கவ  பன்னகானம்
தவநலம் மரண  சோக  ஜரடாவீனம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம். 5
 
தேஜோமயம்  சுகுணா  நிர்குண மத்வீதீயம்,
அனந்த கந்த மபாரஜித மபிரமேயம் ,
நாகத்மகம்   சகல  நிஷ்கல ஆத்ம  ரூபம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம்.  6
 
ஆசாம  விஹாய பரிஹ்ருத்ய  பரஸ்ய  நிந்தம்,
பாபே  ரதிம்  ச  சுநிவர்யா  மன  ஸமாதௌ
ஆதாய   ஹ்ருத்  கமல மத்ய  கதம்  பரேசம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம். 7
ராகாதி  தோஷ  ரஹிதம்  சுஜநானுராக
வைராக்ய  சாந்தி  நிலையம்  கிரிஜா  சகாயம்
மாதுர்ய தைர்ய  சுபகம் கர்லாபி   ராமம்
வாரனாசி  புர  பதிம்  பஜ  விஸ்வநாதம். 8
 
பலசுருதி
வாரனாசி  புர  பதே  ஸ்தவனம்  சிவச்யா
வ்யக்ஹ்யதம சதகம் இதம்   பாடஹி மனுஷ்ய
வித்யாம் ஸ்ரியம் விபுல  சௌக்ய  மானந்த கீர்த்திம் ,
சம்ப்ரப்ய  தேவ  நிலையே  லபதே  ச  மோக்ஷம்
Advertisements

மாடு மேய்க்கும் கண்ணே – song

<b>பல்லவி</b>
மாடு  மேய்க்கும்  கண்ணே  நி  போக  வேண்டாம்  சொன்னே
போக  வேணும்  தாயே  தடை சொல்லாதே  நியே
<b>சரணம்</b>
காச்சின பாலுதரேன்  கல்கண்டு  சீனி  தரேன்
கை  நிறைய  வெண்ணை  தரேன்  வெலியில்  போக  வேண்டாம்
(மாடு  மேய்க்கும்  கண்ணே  நி  போக  வேண்டாம்)

காச்சின பாலும்  வேண்டாம்  கல்கண்டு  சீனி   வேண்டாம்
உல்லாசமாய்  மாடு  மேய்த்து  ஒரு  நொடியில்  திரும்பிடுவேன்
(போக  வேணும்   தாயே  தடை  சொல்லாதே   நியே)

யமுனா  நதிக்கரையில்  எப்பொழுதும்   கள்வர்  பயம்
கள்வர்  வந்து  உன்னை  அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே
(மாடு  மேய்க்கும்  கண்ணே  நி  போக   வேண்டாம்  சொன்னே)

கள்ளனுக்கோர்  கள்ளன்  உண்டோ  கண்டதுண்டோ  சொல்லும்  அம்மே
கள்வர்  வந்து  என்னை  அடித்தால் கண்ட  துண்டம்  செய்திடுவேன்
(போக   வேணும்  தாயே  தடை  சொல்லாதே   நியே)

கோவர்தன  கிரியில்  கோரமான   மிருகங்கள்  உண்டு
கரடி  புலியை  கண்டால்  கலங்கிடுவாய் கண்மணியே
(மாடு  மேய்க்கும்  கண்ணே  நி  போக   வேண்டாம்  சொன்னே)

காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை  கண்டால்  ஓடி  வரும்
குட்டம்  குட்டமாக  வந்தால் வேட்டை  அடி  ஜெயித்திடுவேன்
(போக   வேணும்  தாயே  தடை  சொல்லாதே   நியே)

பாசமுள்ள  நந்த  கோபர்  பாலன் எங்கே  என்று  கேட்டால்
என்ன  பதில்  சொல்வேனடா என்னுடைய  கண்மணியே
(மாடு  மேய்க்கும்  கண்ணே  நி  போக   வேண்டாம்  சொன்னே)

பலருடன்  விதியிலே  பந்துஅடுரன்  என்று  சொல்லேன்
தேடி  என்னை  வருகையிலே  ஓடி  வந்து  நின்றிடுவன்
(போக   வேணும்  தாயே  தடை  சொல்லாதே   நியே)