ராம அஷ்டோத்திரம்

ராம அஷ்டோத்திரம்

ஓம் ஸ்ரீ ராமாய நம
ஓம் ராமபத்ராய நம
ஓம் ராமசந்த்ராய நம
ஓம் சாச்வதாய நம
ஓம் ராஜீவ லோசனாய நம
ஓம் ஸ்ரீ மதே நம
ஓம் ராஜேந்த்ராய நம
ஓம் ரகுபுங்கவாய நம
ஓம் ஜானகீவல்லபாய நம
ஓம் ஜைத்ராய நம
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம
ஓம் ஜநார்த்தனாய நம
ஓம் விஸ்வாமித்ர ப்ரியாய நம
ஓம் தாந்தாய நம
ஓம் சரணத்ராண தத்பராய நம
ஓம் வாலிப்ரமதனாய நம
ஓம் வாக்மினே நம
ஓம் ஸத்யவாசே நம
ஓம் ஸத்ய விக்கிரமாய நம
ஓம் ஸத்ய வ்ருதாய நம
ஓம் விரததராய நம
ஓம் ஸதாஹனுமதாச்ரிதாய நம
ஓம் கௌஸலேயாய நம
ஓம் கரத்வம்ஸிநே நம
ஓம் விராத வத பண்டிதாய நம
ஓம் விபீஷண பரித்தராத்ரே நம
ஓம் தசக்கிரீவ சிரோஹராய நம
ஓம் ஸப்ததாளப்பிரபேத்திரே நம
ஓம் ஹரகோ தண்டகண்டனாய நம
ஓம் ஜாமத்கனி மஹா தர்பதள நாய நம
ஓம் தாடகாந்தகாய நம
ஓம் வேதாந்தஸாராய நம
ஓம் வேதாத்மனே நம
ஓம் பவரோகஸ்ய பேஷஜாய நம
ஓம் தூஷணதிரிசிரோஹிந்திரே நம
ஓம் திருமூர்த்தயே நம
ஓம் திருகுணாத் மகாய நம
ஓம் திரிவிக்கிரமாய நம
ஓம் திருலோகாத்மனே நம
ஓம் புண்யாசாரித்திர கீர்த்த்னாய நம
ஓம் திரிலோகரக்ஷகாய நம
ஓம் தன்விநே நம
ஓம் தண்டகாரண்ணிய நம
ஓம் புண்ணியக்ருத நம
ஓம் அஹல்யா சாபசமனாய நம
ஓம் பித்ரு பக்தாய நம
ஓம் வரப்ரதாய நம
ஓம் ஜிதேந்திரியாய நம
ஓம் ஜிதக்ரோதாய நம
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம
ஓம் ரிக்ஷவானரஸங்காதினே நம
ஓம் ஜகத்குரவே நம
ஓம் சித்ர கூடஸமமாச்ரயாய நம
ஓம் ஜயந்த த்ராண வரதாய நம
ஓம் ஸுமீத்ர புத்ரஸேவிதாய நம
ஓம் ஸர்வ தேவாதிதேவாய நம
ஓம் மிருத வாநரஜிவனாய நம
ஓம் மாயா மாரீசஹந்திரே நம
ஓம் மஹா தேவாய நம
ஓம் மஹா புஜாய நம
ஓம் ஸர்வதீர்த்தமயாய நம
ஓம் ஹரேய நம
ஓம் ஸர்வதேவஸ்துதாய நம
ஓம் சௌம்யாய நம
ஓம் பிரஹ்மண்யாய நம
ஓம் முனிஸம்ஸ்துதாய நம
ஓம் மஹாயோகினே நம
ஓம் மகோதராய நம
ஓம் ஸுகரீ வேப்ஸி தராஜ்யதாய நம
ஓம் ஸர்வபுண்ணியாதிகபலாய நம
ஓம் ஸம்ருதஸர்வாக நாசனாய நம
ஓம் ஆதிபுருஷாய நம
ஓம் மஹா புருஷாய நம
ஓம் பரமபுருஷாய நம
ஓம் புண்யோத்யாய நம
ஓம் தயாஸாராய நம
ஓம் புராணபுருஷாத்தமாய நம
ஓம் ஸ்மித வக்த்ராய நம
ஓம் மித பாஷிணே நம
ஓம் பூர் வபாஷிணே நம
ஓம் ராகவாய நம
ஓம் அனந்த குணகம்பீராய நம
ஓம் தீரோதாத்தகுணோத்மாய நம
ஓம் மாயா மானுஷ சாரித்ராய நம
ஓம் மஹாதேவாதி பூஜிதாய நம
ஓம் ஸேது கிருதே நம
ஓம் ஸிதவாராசயே நம
ஓம் ஸச்சி தானந்தவிக்கிரஹாய நம
ஓம் பரஞ்சோதிஷே நம
ஓம் சியாமாங்காய நம
ஓம் ஸுந்தாரய நம
ஓம் சூராய நம
ஓம் பீதவாஸஸே நம
ஓம் தனுர்தராய நம
ஓம் ஸர்வயக்ஞாதிபாய நம
ஓம் யஜ்வநே நம
ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய நம
ஓம் சிவலிங்கம் பிரிதிஷ்டாத்ரே நம
ஓம் ஸர்வாபகுணவர்ஜிதாய நம
ஓம் பரமாத்மனே நம
ஓம் பரபிரஹ்மணே நம
ஓம் பரஸ்மைதாம்னே நம
ஓம் பராகா சாய நம
ஓம் பராத்பராய நம
ஓம் பரேசாய நம
ஓம் பாரகாய நம
ஓம் பாராய நம
ஓம் ஸர்வதேவாத்மகாய நம
ஓம் பரஸ்மை நம
நாநாவித பரிமள பத்ரபுஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.

Advertisements