மலர் போல மலர்கின்ற-malar pola

மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
வரம் தரும் அன்னை வணங்கினோம் உன்னையே
வரம் தரும் அன்னை வணங்கினோம் உன்னையே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
ஒரு நோயும் தீண்டாமல் அணை போடு தாயே
நதி காய நேராமல் நீரூற்று தாயே
நன்னிலம் பார்த்து நீயே
எளியோரை மகிழ்வாக்க வழி காட்டு தாயே
வலியோர்கள் வாட்டாமல் வகை காட்டு தாயே
என் வளமான தாயே
பசி தாகம் காணாமல் வயிறாக்கு தாயே
ரசிப்போர்கள் செவி தேடி இசை மூட்டு தாயே
இசை பாட்டு என்றென்றும் இனிப்பாக்கு தாயே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
வரம் தரும் அன்னை வணங்கினோம் உன்னையே
வரம் தரும் அன்னை வணங்கினோம் உன்னையே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
புகழ் செல்வம் நலம் கல்வி குறைவின்றி வாழ
புவி மீது இறை ஞானம் எமை என்றும் ஆள
பொன் குறையாமல் வாழ
அருளோடு பொருள் பேத அறிவோடு ஞானம்
தெளிவோடு தினம் காணும் நிலை வேண்டும் வேண்டும்
அது திரளாக வேண்டும்
பல வீடு பல நாடு பல தேசம் என்று
உணராமல் வாழ்வோரை ஒன்றாக்கு தாயே
உறவோடு மகிழ்வோடு எமை மாற்று தாயே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
வரம் தரும் அன்னை வணங்கினோம் உன்னையே
வரம் தரும் அன்னை வணங்கினோம் உன்னையே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே
மலர் போல மலர்கின்ற மனம் வேண்டும் தாயே
பலர் போற்றி பாராட்டும் குணம் வேண்டும் தாயே

Advertisements

விஷ்ணு புஜங்கம் – Vishnu bhujangam

விஷ்ணு புஜங்கம் ப்ரயாதஸ்தோத்ரம்

1.சிதம்சம் விபும் நிரமலம் நிர்விகல்பம்
நிரீஹம் நிராகார மோங்காரகம்யம்மி
குணாதீத மவ்யக்த மேகம் துரீயம்
பரம் ப்ரஹ்ம் யம் வேத தஸ்மை நமஸ்தே II

2.விசுத்தம் சிவம் சாந்த மாத்யந்த சூன்யம்
ஜகஜ்ஜீவநம் ஜ்யோதி ரானந்த ரூபம்மி
அதிக்தேச கால வ்யவச்சேத நீயம்
த்ரயீ வக்தி யம் வேத தஸ்மை நமஸ்தே II

3.மஹாயோக பீடே பரிப்ராஜமாதே
தரண்யாதி தத்வாத்மகே சக்தியுக்தே I
குணாஹரஸ்கரே வஹ்நிபிம்பார்த்தமத்யே
ஸமாஸீன மோங்கர்ணிகேஷிஷ்டாக்ஷராப்ஜே II

4.ஸமாநோதிதாநேக ஸ¨ர்யேந்து கோடி-
ப்ரபாபூர துல்யத்யுதிம் துர்நிரீக்ஷம்மி
ந சீதம் நசோஷ்ணம் ஸுவர்ணாவதாத-
ப்ரஸன்னம் ஸதாநந்த ஸம்வித்ஸ்வரூபம் II

5.ஸுநாஸாபுடம் ஸுந்தரப்ரூலலாடம்
கிரீடோசிதாகுஞ்சிதஸ்நிக்த கேசம் I
ஸ்புரத் புண்டரீகாபி ராமாயதாக்ஷம்
ஸமுத்புல்ல ரத்னப்ரஸ¨நாவதம்ஸம் II

6.லஸத் குண்டலாம்ருஷ்ட கண்டஸ்தலாந்தம்
ஜபாராக சோராதரம் சாருஹாஸம் I
அலிவ்யாகுலா மோதி மந்தாரமாலம்
மஹோர:ஸ்புரத் கௌஸ்து போதாரஹாரம் II

7.ஸுரத்னாங்கதை ரன்விதம் பாஹ§தண்டை :
சதுர்பிஸ்சலத் கங்கணாலங்க்ருதாக்ரை:மி
உதாரோதராலங்க்ருதம் பீதவஸ்த்ரம்
பதத்வந்த்வ நிர்தூத பத்மாபிராமம் II

8.ஸ்வபக்தேஷ§ஸந்தர்சிதாகாரமேவம்
ஸதா பாவயன் ஸந்நிருத்தேந்திரியாச்வ: I
துராபம் நரோ யாதி ஸம்ஸாரபாரம்
பரஸ்மை பரேப்யோஷிபி தஸ்மை நமஸ்தேமிமி

9.சரீரம் கலத்ரம் ஸுதம் பந்து வர்கம்
வயஸ்யம் தனம் ஸத்ம ப்ருத்யம் புவம் ச I
ஸமஸ்தம் பரித்யஜ்ய ஹா கஷ்டமேகோ
கமிஷ்யாமி து:கேந தூரம் கிலாஹம் II

11.ஜரேயம் பிசாசீவ ஹா ஜீவதோ மே
வஸா மத்தி ரக்தம் ச மாம்ஸம் பலம் ச I
அஹோ தேவ ஸீதாமி தீனானுகம்பின்
கிமத்யாபி ஹந்த த்வயோதாஸிதவ்யம் II

12.கபவ்யாஹதோஷ்ணோல்பணச்வாஸ வேக
வ்யதா விஸ்புரத்ஸர்வ மர்மாஸ்தி பந்தாம் I
விசிந்த்யா ஹமந்த்யா மஸங்க்யா மவஸ்தாம்
பிபேமி ப்ரபோ கிம் கரோமி ப்ரஸீதா II

13.லபன் அச்யுதானந்த கோவிந்த விஷ்ணோ
முராரே ஹரே நாத நாராயணேதி I
யதாஷினு ஸ்மரிஷ்யாமி பக்த்யா பவந்தம்
ததா மே தயாசீல தேவ ப்ரஸீ II

14.புஜங்கப்ரயாதம் படேத்யஸ்து பக்த்யா
ஸமாதாய சித்தே பவந்தம் முராரே I
மோஹம் விஹாயாசு யுஷ்மத்ப்ரஸாதாத்
ஸமாச்ரித்ய யோகம் வ்ரஜத்யச்யுதம் த்வாம் II

விஷ்ணு புஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம் முற்றிற்று.

 

ராம புஜங்கம் – Rama Bhujangam

ராம புஜங்கம் ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்
1.விசுத்தம் பரம் ஸச்சிதானந்த ரூபம்
குணாதாரமாதாரஹீநம் வரேண்யம்
மஹாந்தம் விபாந்தம் குஹாந்தம் குணாந்தம்
சுகாந்தம் ஸ்வயம் தாம ராமம் ப்ரபத்யே

2.சிவம் நித்யமேகம் விபும் தாரகாக்யம்
ஸுகாதார மாகாரசூன்யம் ஸுமான்யம்
மஹேசம் கலேசம், ஸுரேசம் பரேசம்
நரேசம் நரீசம் மஹீசம் ப்ரபத்யே

3.யதாவர்ணயத் கர்ணமூலேsந்த காலே
சிவோ ராம ராமேதி ராமேதி காச்யாம்
ததேகம் பரம் தாரகப்ரஹ்மரூபம்
பஜேsஹம் பஜேsஹம் பஜேsஹம் பஜேsஹம்

4.மஹாரத்னபீடே சுபே கல்பமூலே
ஸுகாஸீன மாதித்ய கோடி ப்ரகாசம்
ஸதாஜானகீ லக்ஷ்மணோபேத மேகம்
ஸதா ராமசந்த்ரம் பஜேsஹம் பஜேsஹம்

5.க்வணத்ரத்ன மஞ்ஜீர பாதாரவிந்தம்
லஸன் மேகலா சாருபீதாம்பராட்யம்
மஹாரத்ன ஹாரோல்லஸத்கௌஸ்பாங்கம்
நதத் சஞ்சரீ மஞ்ஜரீலோல மாலம்

6.லஸத் சந்த்ரிகா ஸ்மேர சோணாதராபம்
ஸமுத்யத்பதங்கேந்து கோடிப்ரகாசம்
நமத்ப்ரஹ்மருத்ராதிகோடீரரத்ன
ஸ்புரத்காந்தி நீராஜனா ராதிதாங்க்ரிம்

7.புர:ப்ராஞ்ஜலீன் ஆஞ்ஜனேயாதிபக்தான்
ஸ்வசின் முத்ரயா பத்ரயா போதயந்தம்
பஜேsஹம் பஜேsஹம் ஸதா ராமசந்த்ரம்
த்வதன்யம் ந மன்யே ந மன்யே ந மன்யே

8.யதா மத்யமீபம் க்ருதாந்த: ஸமேத்ய
ப்ரசண்டப்ரகோபை: படை: பீஷயேத்மாம்
ததாவிஷ்கரோஷி த்வதீயம் ஸ்வரூபம்
ஸதாபத்ப்ரணாசம் ஸகோண்ட பாணம்

9.த்வமேவாஸி தைவம் பரம் மே யதேகம்
ஸுசைதன்யமேதத் த்வதன்யம் ந மன்யே
யதோsபூத் அமேயம் வியத்வாயுதேஜோ
ஜலோர்வ்யாதி கார்யம் சரம் ச அசரம்ச

10.நம:ஸச்சிதானந்தரூபாய தஸ்மை
தமோ தேவதேவாய ராமாய துப்யம்
நமோ ஜானகூ ஜீவிதேசாய துப்யம்
நம:புண்டரீகாயதாக்ஷ£ய துப்யம்

11.நமோ பக்தியுக்தாணுரக்தாய துப்யம்
நம: புண்யபுஞ்ஜைக லப்யாய துப்யம்
நமோ வேத வேத்யாய ச ஆத்யாய துப்பம்
நம: ஸுந்தராயேந்திராவல்லபாய

12.நமோ விச்வகர்த்ரே நமோ விச்வஹர்த்ரேத
நமோ விச்வபோக்த்ரே நமோ விச்வமாத்ரே
நமோ விச்வநேத்ரே நமோ விச்வஜேத்ரே
நமோ விச்வபித்ரே நமோ விச்வமாத்ரே

13.நமஸ்தே நமஸ்தே ஸமஸ்தப்ரபஞ்ச
ப்ரபோக ப்ரயோகப்ரமாண ப்ரண
மதீயம் மனஸ்த்வத் மதத்வந்த்வ ஸேவாம்
விதாதும் ப்ரவ்ருத்தம் ஸுசைத்ன்யஸித்யை

14.சிலாபி த்வதங்க்ரி-க்ஷமா-ஸங்கிரேணு-
ப்ரஸாதாத் U சைதன்ய மாதத்த ராம
நரஸ்த்வத் பதத்வந்த்வ ஸேவாவிதானாத்
ஸுசைதன்யமேதீதி கிம்சித்ரமத்ர

15.பவித்ரம் சரித்ரம் விசித்ரம் த்வதீயம்
நரா யே ஸ்மரந்த்யன் வஹம் ராமசந்த்ர
பவந்தம் பவாந்தம் பரந்தம் பஜந்தோ
லபந்தே: க்ருதாந்தம் நபச்யந்த்யதோsந்தே

16.ஸ புண்ய: ஸ கண்ய: சரண்யோ மமாயம்
நரோ வேத யோ தேவசூடாமணிம் த்வாம்
ஸதாகாரமேகம் சிதானந்த ரூபம்
மனோவாக கம்யம் பரம் தாம ராம

17.ப்ரசண்ட் ப்ரதாபப்ரபாவாபிபூத-
ப்ரபூதாரிர ப்ரபோ ராமசந்த்ர
பலம் தே கதம் வர்ண்யதேsதீவ பால்யே
யதோsகண்டி சண்டீச கோதண்டதண்ட:

18.தசக்ரீவமுக்ரம் ஸபுத்ரம் ஸத்ரம்
ஸரித் துர்க மத்யஸ்தரக்ஷே£கணேசம்
பவந்தம் விநா ராம! ரோ நரோவா
sஸுரோ வாsமரோ வா ஜயேத்க: த்ரிலோக்யாம்

19.ஸதா ராம ராமேதி ராமாம்ருதம் தே
ஸதாராம மானந்த நிஷ்யந்த கந்தம்
பிபந்தம் நமந்தம் ஸுதந்தம் ஹஸந்தம்
ஹனூமந்த மந்தர்பஜே தம் நிதாந்தம்

20.ஸதா ராம ராமேதி ராமாம்ருதம் தே
ஸதா ராம மானந்த நிஷ்யந்தகந்தம்
பிபன் அன்வஹம் நன்வஹம் நைவ ம்ருத்யோ:
பிபே ப்ரஸாதாத் அஸாதாத் தவைவ

21.அஸீதாஸமேதை ரகோதண்ட பூஷை:
அஸெளத்ரிவந்த்யை ரசண்யப்ரதாபை :
அலங்கேச காலை ரஸுக்ரீவ த்ரை:
அராமாபிதேயைரலம் தைவதைர்ந:

22.அராஸனஸ்தை ரசின் முத்ரிகாட்யை :
அபக்தாஞ்ஜனேயாதி த்த்வப்ரகாசை :
அமந்தாரமூலை ரமந்தாரமாலை :
அராமாபிதேயைரலம் தைவதைர்ந:

23.அஸிந்துப்ரகோபை ரவந்த்யப்ரதாபை :
அபந்துப்ரயாணை: அமந்தஸ்தாட்யை:
அதண்யப்ரவாஸை: அகண்டப்ரபோதை:
அராமாபிதேயை ரலம் தைவதைர்ந :

24.ஹரே ராம ஸீதாபதே ராவணாரே
கராகே முராரேsஸுராரே பரேதி
லபந்தம் நயந்தம் ஸதா கால மேவம்
ஸமாலோகயா லோகயாசேஷபந்தோ

25.நமஸ்தே ஸுத்ராஸுபுத்ராபிவந்த்ய
நமஸ்தேஸதா கைகயாநந்தனேட்ய
நமஸ்தேஸதா வாநராதீசவந்த்ய
நமஸ்தே நமஸ்தேஸதா ராமசந்த்ர

26.ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரசண்யப்ரதாப
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரசண்டாரிகால
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபன்னானுகம்பின்
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ ராமசந்த்ர

27.புஜங்கப்ரயாதம் பரம் வேதஸாரம்
முதாராமசந்த்ரஸ்ய பக்த்யா ச நித்யம்
படன் ஸந்ததம் சிந்தயன் ஸ்வாந்தரங்கே
ஸ ஏவ ஸ்வயம் ராமசந்த்ர: ஸ தன்ய:

ஸ்ரீ ராமபுஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம் முற்றுப் பெற்றது.

சாரதா புஜங்கம் – Sharadha bhujangam

சாரதா புஜங்கம்

1.ஸுவக்ஷே ஜகும்பாம் ஸுதா பூர்ணகும்பாம்
ப்ரஸாதா வலம்பாம் ப்ரபுண்யா வலம்பாம்
ஸதாஸ்யேந்து பிம்பாம் ஸதாநோஷ்ட பிம்பாம்
பஜேசாரதாம்பா மஜஸ்ரம் மதம்பாம்

2.கடாக்ஷே தயார்த்ராம் கரே ஜ்யானமுத்ராம்
கலாபிர்விநித்ராம் கலாபை:ஸுபத்ராம்
புரஸ்த்ரீம் விநித்ராம் புரஸ்துங்கபத்ராம்
பஜேசாரதாம்பாமஜஸ்ரம் மதம்பாம்

3.லலாமாங்கபாலாம் லஸத்கானலோலாம்
ஸ்வபக்தைகபாலாம் யச:ஸ்ரீகபோலாம்
கரேத்வக்ஷமாலாம் தநத்ப்ரத்னலோலாம்
பஜேசாரதாம்பா மஜஸ்ரம் மதம்பாம்

4.ஸுஸீமந்த வேணீம் த்ருசா நிர்ஜிதைணீம்
ரமத்கீரவாணீம் நமத்வஜ்ரபாணீம்
ஸுதாமந்தராஸ்யாம் முதா சிந்த்ய வேணீம்
பஜேசாரதாம்பா மஜஸ்ரம் மதம்பாம்

5.ஸுசாந்தாம் ஸுதேஹாம் த்ருகந்தே கசாந்தாம்
லஸத்ஸல்லதாங்கீ மனந்தா மசிந்த்யாம்
ஸ்ம்ருதாம் தயஸை:ஸர்க பூர்வதிதாம் தாம்
பஜேசாரதாம்பா மஜஸ்ரம் மதம்பாம்

6.குரங்கே துரங்கே ம்ருகேந்த்ரே ககேந்த்ரே
மராலே மதேபே மஹோக்ஷேsதிரூடாம்
மஹத்யாம் நவம்யாம் ஸதாஸாமரூபாம்
பஜேசாரதாம்பா மஜஸ்ரம் மதம்பாம்

8.பவாம்போஜநேத்ராஜ ஸம்பூஜ்ய மாநாம்
லஸன்மந்தஹாஸ ப்ரபாவக்த்ர சின்ஹாம்
சலச்சஞ்சலா சாருதாட ங்ககர்ணாம்
பஜேசாரதாம்பா மஜஸ்ரம் மதம்பாம்

சாரதா புஜங்க ப்ரயாதாஷ்டகம் முற்றிற்று.

பவானி புஜங்கம் – Bhavani bhujangam

பவானி புஜங்கம்

1.ஷடாதார பங்கேருஹாந்தர்விராஜத்
ஸுஷம்நாந்தராலேsதிதே ஜோலஸந்தீம்
ஸுதாமண்டலம் த்ராவயந்தீம் பிபந்தீம்
ஸுதாமூர்திமீடே சிதானந்த ரூபாம்

2.ஜ்வலத்கோடி பாலார்க பாஸாருணாங்கீம்
ஸுலாவண்ய ச்ருங்கார சோபாபிராமாம்
மஹாபத்ம கிஞ்ஜல்க மத்யே விராஜத்
தரிகோணே நிஷண்ணாம் பஜே ஸ்ரீபாவாநீம்

3.க்வணத்கிங்கிணீ நூபுரோத்பாஸி ரத்ன
ப்ரபாலீட லாக்ஷ£ர்த்ர பாதாப்ஜயுக்மம்
அஜேசாச்யுதாத்யை:ஸுரை:ஸேவ்யமானம்
மஹாதேவி மன்மூர்த்நி தே பாவயா

4.ஸுசோணாம்பராபத்த c விராஜத்
மஹாரத்ன காஞ்சீகலாபம் நிதம்பம்
ஸ்புரத்தக்ஷிணாவர்த நாபிம் ச திஸ்ரோ
வல்லீச தே ரோமராஜிம் பஜேsஹம்
5.லஸத் வ்ருத்த முத்துங்க மாணிக்ய கும்போ
பமச்ரி ஸ்தன த்வந்த்வ மாம்பாம்புஜாக்ஷி
பஜே துக்தபூர்ணாபிராமம் தவேதம்
மஹாஹாரதீப்தம் ஸதா ப்ரஸ்நுதாஸ்யம்

6.சிரீஷ்ப்ரஸ¨ந உல்லஸத்பாஹ§தண்டை:
ஜ்வலத்பாண கோதண்ட பாசாங்கு சைஸ்ச
சலத் கங்கணோதார கேயூர பூஷோ
ஜ்வலத்பி:லஸந்தீம் பஜே ஸ்ரீபவானீம்

7.சரத்பூர்ண சந்த்ரப்ரபாபூர்ண பிம்பா
தரஸ்மேர வக்த்ராரவிந்தாம் ஸுசாந்தாம்
ஸுரத்னாவளீ ஹார தாடங்க சோபாம்
மஹாஸுப்ரஸன்னாம் பஜே ஸ்ரீபவாநீம்

8.ஸுநாஸாபுடம் ஸுந்தரப்ரூலலாடம்
தவெளஷ்டச்ரோயம் தானதக்ஷம் கடாக்ஷம்
லலாடோல்லஸத் கந்தகஸ்தூரி பூஷம்
ஸ்புரத்ஸ்ரீ முகாம்போஜ மீடேsஹமம்ப

9.சலத்குந்தலாந்தர் ப்ரமத் ப்ருங்க ப்ருந்தம்
கனஸ்நிக் ததம்ல்ல பூஷோஜ்வலம் தே
ஸ்புரன்மௌலி மாணிக்ய பத்தேந்துரேகா
விலாஸோல்லஸத் திவ்ய மூர்தானமீடே

10.இதிஸ்ரீபவாநி ஸ்வரூபம் தவேதம்
ப்ரபஞ்சாத்பரம் சாதிஸ¨க்ஷ்மம் ப்ரஸன்னம்
ஸ்புரத்வம்ப டிம்பஸ்யமே ஹ்ருத்ஸரோஜே
ஸதா வாங்மயம் ஸர்வதே ஜோமயம்ச

11.கணேசாணி மாத்யாகிலை:சக்திப்ருந்தை:
வ்ருதாம் வை ஸ்புரச்சக்ரராஜோல்லஸந்தீம்
பராம் ராஜராஜேச்வரி, த்ரைபுரி!த்வாம்
சிவாங்கோபரி ஸ்தாம்சிவம் பாவயா

12.த்வமர்க:த்வந்துஸ்த்வமகபனிஸ்த்வ மாப:
த்வமாகாச பூவாயவஸ்த்வம் மஹத்த்வம்
த்வதந்யோ ந கஸ்சித் ப்ரபஞ்சோsஸ்தி ஸர்வம்
த்வமானந்தஸம் வித்ஸ்வரூபாம் பஜேவுஹம்

13.ச்ரேதீநாமகம்யே ஸுவேதாகமஜ்ஞா
மஹிம்நோ நஜாநந்திபாரம் தவாம்ப
ஸ்துதிம் கர்துச்சா தே த்வம் பவாநி
க்ஷமஸ்வேதமத்ர ப்ரமுக்த:கிலாஹம்

14.குருஸ்த்வம் சிவஸ்த்வம்ச சக்திஸ்த்வமேவ
த்வமேவாஸிமாதா பிதாச த்வமேவ
த்வமேவாஸி வித்யா த்வமேவாஸி பந்து:
கதிர்மே மதிர்தேவி ஸர்வம் த்வமேவ

15.சரண்யே வரேண்யே ஸுகாருண்ய மூர்த்தே
ஹிரண்யோதராத்யை ரகண்யே ஸுபுண்யே
பவாரண்யபீதேஸ்ச மாம்பாஹி பத்ரே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே பவாநி

16.இதீமாம் மஹத்ஸ்ரீ பவாநீ புஜங்க
ஸ்துதிம்ய:படேத் பக்தியுக்தஸ்ச தஸ்மை
ஸ்வகீயம் பதம் சாச்வதம் வேதஸாரம்
ச்ரேயம் சாஷ்டஸித்திம் பவாநீ ததாதி

17.பவாநீ பவாநீ பவாநீ த்ரிவாரம்
உதாரம்முதா ஸர்வதா யே ஜபந்தி
நசோகோ நமோஹோ நபாபம் நபீதி:
கதாசித் கதம்சித் குதஸ்சித் ஜனாநாம்

பவானி புஜங்கம் முற்றிற்று.

தேவீ புஜங்கம் – Devi Bhujangam

தேவீ புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

1.விரிஞ்ச்யாதிபி:பஞ்சபிர்லோக பாலை:
ஸமூடே மஹானந்த பீடே நிஷண்ணம் I
தனுர்பாண பாசாங்குச ப்ரோதஹஸ்தம்
மஹஸ்த்ரைபுரம் சங்கராத்வைத மவ்யாத் II

2.யதன்னாதிபி:பஞ்சமி:கோசஜாலை;
சிர:பக்ஷபுச்சாத்மகை ரந்தரந்த : I
நிகூடேமஹாயோகபீடே நிஷண்ணம்
புராரே ரதாந்த:புரம் நௌமி நித்யம் II

3.விரிஞ்சாதிரூபை:ப்ரபஞ்சே விஹ்ருத்ய
ஸ்வதந்த்ரா யதாஸ்வாத்ம விச்ராந்திரேஷா I
ததா மாந – மாத்ரு ப்ரமேயா திரிக்தம்
பரானந்தமீடே பவாநி த்வதீயம் II

4.விநோதாய சைதந்தயமேகம் விபஜ்ய
த்விதா தேவி ஜீவ:சிவஸ்சேதிநாம்நா I
சிவஸ்யாபி ஜீவத்ம மாபாதயந்தீ
புனர்ஜீவமேநம் சிவம் வா கரோஷி II

5.ஸமாகுஞ்ச்ய மூலம் ஹ்ருதி ந்யஸ்ய வாயும்
மநோ ப்ரூபிலம் ப்ராபயித்வா நிவ்ருத்தா: I
தத:ஸச்சிதானந்தரூபே பதே தே
பவந்த்யம்ப ஜீவா:சிவத்வேந கேசித் II

6.சரீரேsதிகஷ்டே ரிபௌ புத்ர வர்கே
ஸதாபீதி மூலே கலத்ரே தநே வா I
ந கஸ்சித் விரஜ்யத்யஹோ தேவி சித்ரம்
கதம் த்வத்கடாக்ஷம் விநா தத்வ போத: II

7.சரீரே தநேsபத்ய வர்கே கலத்ரே
விரக்தஸ்ய ஸத்தேசிகாதிஷ்ட புத்தே: I
யதாகஸ்மிகம் ஜ்யோதிரானந்த ரூபம்
ஸமாதௌ பவேத் தத்வமஸ்யம்ப ஸத்யம் II

8.ம்ருஷான்யோ ம்ருஷான்ய:பரோ மிச்ர மேநம்
பர:ப்ராக்ருதம் சாபரோ புத்திமாத்ரம் I
ப்ரபஞ்சம் மிமீதே முனீநாம் கணோsயம்
ததேதத் த்வமேவேதி நத்வாம் ஜஹீம்: II

9.நில்ருத்தி:ப்ரதிஷ்டாச வித்யா ச சாந்தி:
ததா சாந்த்யதீதேதி பஞ்சீக்ருதாபி: I
கலாபி:பரே பஞ்சவிம்சாத்மிகாபி:
த்வமேனகவ ஸேவ்யா சிவாபின்னரூபா II

10.அகாதேsத்ர ஸம்ஸாரபங்கே நிமக்னம்
கலத்ராதி பாரேண கிந்நம் நிதாந்தம் I
மஹாமோஹ பாசௌகபத்தம் சிரான்மாம்
ஸமுத்தர்துமம்ப த்வமேகைவ சக்தா II

11.ஸமாரப்யமூலம் கதோ ப்ரஹ்மசக்ரம்
பவந்திவ்ய ஸங்காத கல்பத்ருமாபாந் I
மஹாஸித்தி ஸங்காத கல்பத்ருமாபாந்
அவாப்யாம்ப நாதாநுபாஸ்தே ச யோகீ II

12.கணேசைர்க்ரஹை ரம்ப நக்ஷத்ரபங்த்யா
ததா யோகிநீ ராசிபீடைர பின்னம் I
மஹாகால மாத்மாநமாம்ருச்ய லோகம்
விதத்ஸே க்ருதம் வா ஸ்திதிம்வா மஹேசி II

13.லஸத்தார ஹாரா மதிஸ்வச்சசேலாம்
வஹந்தீம் கரே புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம் I
சரத்சந்த்ரகோடி ப்ரபா பாஸுராம் த்வாம்
ஸக்ருத் பாவயன் பாரதீவல்லப:ஸ்யாத் II

14.ஸமுத்யத்ஸ ஹஸ்ரார்க பிம்பாய வக்த்ராம்
ஸ்வபாஸைவ ஸிந்தூரி தாஜாண்டகோடிம் I
தனுர்பாண பாசாங்குசான் தாரயந்தீம்
ஸ்மரந்த:ஸ்மரம் வாயி ஸம்மோஹயேயு: II

15.மணிஸ்யூத தாடங்க சோணாஸ்ய பிம்பாம்
ஹரித்பட்ட வஸ்த்ராம் த்வகுல்லாஸி பூஷாம் I
ஹ்தா பாவயன் தப்த ஹேம ப்ரபாம் த்வாம்
ச்ருயோ நாசயத்யம்ப சாஞ்சல்யபாவம் II

16.மஹாமந்த்ர ராஜாந்த பீஜம் பராக்யம்
ஸ்வதோ ந்யஸ்தபிந்து ஸ்வயம் ந்யஸ்த ஹார்தம் I
பவத் வக்த்ர வக்ஷே£ஜ-குஹ்யா பிதானம்
ஸ்வரூபம் ஸக்ருத் பாவபேத் ஸ த்வமேவ II

17.ததாsந்யே விகல்பேஷ§ நிர்விண்ண சித்தா:
ததேவம் ஸமாதாய பிந்துத்ரயம் தே I
பரானந்த ஸந்தானஸிந்தௌ நிமக்நா :
புனர்கர்ப ரந்த்ரம் ந பச்யந்தி தீரா: II

18.த்வதுன்மேஷலீலாநுபந்தாதிகாரான்
விரிஞ்ச்யாதிகான் த்வத்குணாம்போதிபிந்தூன் I
பஜந்தஸ்திதீர்ஷந்தி ஸம்ஸாரஸிந்தும்
சிவே தாவகீநா ஸுஸம்பாவநேயம் II

19.கதாவா பவத்பாத போதேந தூர்ணம்
பவாம்போதி முத்தீர்ய பூர்ணாந்தரங்க: I
நிமஜ்ஜந்தமேநம் து ராசா விஷாப்தௌ
ஸமாலோக்ய லோகம் கதம் பர்யுதாஸ்ஸே II

20.கதா வா ஹ்ருஷீகாணி ,£ம்யம்பஜேயு :
கதா வா ந சத்ரு:ந மித்ரம் பவாநி I
கதா வா துராசாவிஷ¨சீ விலோப:
கதா வா மனோ மே ஸமூலம் விநச்யேத் II

21.நமோவாகமாசாஸ்மஹே தேவி யுஷ்மத் –
பதாம்போஜ யுக்மாய திக்மாய கெனரி I
விரிஞ்ச்யாதி பாஸ்வத் கிரீடப்ரதோலீ
ப்ரதீபாயமான ப்ரபாபாஸ்வராய II

22.கசே சந்த்ரேகம் குசே தாரஹாரம்
கரே ஸ்வாது சாபம் சரே ஷட்பதெனகம் I
ஸ்மராமி ஸ்மராரே ரபிப்ராயமேகம்
மதாகூர்ணநேத்ரம் மதீயம் நிதானம் II

23.சரேஷ்வவே நாஸா தனுஷ்வேவ ஜிஹ்வா
ஜபாபாடலே லோசநே தே ஸ்வரூபே I
த்வகேஷா பவச்சந்த்ரகண்டே ச்ரவோ மே
குணே தே மனோவ்ருத்திரம் த்வயி ஸ்யாத் II

24.ஜகத்கர்மதீரான் வசோதூத கீரான்
குசந்யஸ்தஹாரான் க்ருபாஸிந்துபூரான் I
பவாம்போதிபாரான் மஹாபாபதூரான்
பஜே வேதஸாரான் சிவப்ரேமதாரான் II

25.ஸுதாஸிந்துஸாரே சிதானந்த நீரே
ஸமுத்புல்ல நீபே ஸுரத்னாந்தரீபே I
மணிவ்யூஹஸாலே ஸ்திதே ஹைமசைலே
மனோஜாரிவாமே நிஷண்ணம் மனோ மே II

26.த்ருகந்தே விலோலா ஸுகந்தீஷ§மாலா
ப்ரபஞ்சேந்தரஜாலா விபத்ஸிந்துகூலா I
முனிஸ்வாந்தசாலா நமல்லோகபாலா
ஹ்ருதிப்ரேமலோலாம்ருத ஸ்வாது லீலா II

27.ஜகத்ஜாலமேகத் த்வயைவாம்பஸ்ருஷ்டம்
த்வமேவாத்ய யாஸீந்திரியை ரர்த்தஜாலம் I
த்வமேகைவ கர்த்ரீ த்வமேகைவ போக்த்ரீ
ந மேபுண்யபாபே ம மே பந்தமோªக்ஷள II

28.இதி ப்ரேமபாரேண கிஞ்சித் மயோக்தம்
ந புத்வைவ தத்வம் மதீயம் த்வதீயம் I
விநோதாய பாலஸ்ய மௌர்க்யம் U மாத :
ததே தத்ப்ரலாப ஸ்துதம் மே க்ருஹாண II

தேவீ புஜங்க ஸ்தோத்ரம் முற்றிற்று

சிவ புஜங்கம் – Shiva bhujangam

சிவ புஜங்கம்
1.கலத்தான கண்டம் மிலத் ப்ருங்க ஷண்டம்
சலச்சாருசுண்டம் ஜகத்ராண சௌண்டம்!
கன்த்தந்த காண்டம் விபத்பங்க சண்டம்
சிவப்ரேம பிண்டம் பஜே வக்ரதுண்டம்!!

2.அநாத்யந்த மாத்யம் பரம் த்தவமார்தம்
சிதாகாரமேகம் துரீயம் த்வமேயம்!
ஹரிப்ரஹ்மம்ருக்யம் பரப்ரஹ்மரூபம்
மநோவாகதீதம் மஹ:சைவமீடே!!

3.ஸ்வசக்த்யாதிசக்த்யந்த ஸிம்ஹாஸநஸ்தம்
மநோஹாரி ஸ்ர்வாங்க ரத்னோரு பூஷம்!
ஜடாஹீந்து கங்காஸ்திசம்யாக மௌலீம்
பராசக்தி மித்ரம் நும்:பஞ்சவர்த்ரம்!!

4.சிவேசாஸ தத்பூருஷாகோர வாமா
திபி:பஞ்சபிர்ஹ்ருந்முகை:ஷட்பிரங்கை:
அனௌபம்ய ஷட்த்ரிம்சதம் தத்வவித்யா
மதீதம் பரம் த்வாம் கதம் வேத்தி கோவா!!

5. ப்ரவால ப்ரவாஹ ப்ரபாசோணமர்தம்
மருத்வன் மணி ஸ்ரீமஹ:ச்யாமமர்தம்!
குணஸ்யூதமேதத் வபு:சேவ மந்த
ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்தி ஹேதோ: !!

6. ஸ்வஸேவாஸமாயாத தேவாஸுரேந்த்ரா
நமந்மௌலி மந்தாரமாலா பிஷக்தம்!
நமஸ்யாமி சம்போ!பதாம்போருஹம் தே
பவாம்போதி போதம் பவானீ விபாவ்யம்!!

7.ஜகந்நாத மந்நாத கௌரீஸநாத
ப்ரபன்னானுகம்பிந் விபந்நார்திஹாரிந்!
மஹ:ஸ்தோம மூர்த்தே ஸமஸ்தைகபந்தோ!
நமஸ்தே நமஸ்தே புனஸ்தே நமோஸ்து II

8.விரூபாக்ஷ!ஸிச்வேச!விச்வாதிதேவ!
த்ரயீமூல சம்போ சிவத்ர்யம்பக த்வம்!
ப்ரஸீத!ஸ்மர, த்ராஹி பச்யாவமுக்த்யை
க்ஷமாம் ப்ராப்னுஹி த்ர்யக்ஷ மாம் ரக்ஷ மோதாத் II

9. மஹாதேவ!தேவேச!தேவாதிதேவ!
ஸ்மராரே!புராரே!யமாரே!ஹரேதி!
ப்ருவாண:ஸ்மரிஷ்யாமி பக்த்யா பவந்த
ததோ மே தயாசீல தேவ ப்ரஸீத II

10. த்வதந்ய:சரண்ய:ப்ரபன்னஸ்ய நேதி
ப்ரஸீத ஸ்மரந்நேவ ஹந்யாஸ்து தைந்யம் !
நசேத் தே பவேத் பக்தவாத்ஸல்யஹாநி:
ததோ மே தயாலோ ஸதா ஸந்நிதேஹி II

11. அயம் தாநகலஸ்த்வஹம் தாநபாத்ரம்
பவாநேவ தாதா;த்வதந்யம் நயாசே!
பவத்பக்திமேவ ஸ்திராம் தேஹி மஹ்யம்
க்ருபாசீல சம்போ!க்ரிதார் தோஸ்மி தம்மாத்மிமி

12. பசும் வேத்ஸி சேந்மாம், தமேவாதிரூட:
கலங்கீதி வா மூர்த்னி தத்ஸேதமேவமி
த்விஜிஹ்வ:புவ:ஸோபிதே கண்டபூஷா
த்வதங்கீக்ருதா:சர்வ!ஸர்வேsபிதந்யா: II

13. ந சக்நோமி பரத்ரோஹலேசம்
கதம் ப்ரீயஸே த்வம் ந ஜாநே கிரிச!
ததாஹி ப்ரஸந்நோஸி கஸ்யாபி காந்தா
ஸுத் த்ரோஹிணோ வா பித்ருத்ரோஹிணோவா II

14. ஸ்துதிம் த்யானமர்ச்சாம் யதாவத்விதாதும்
பஜன்அப்யஜானன் மஹேசாவலம்பே !
த்ரஸந்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்ரே ம்ருகண்டோ:
யமப்ராண நிர்வாபணம் த்வத்பதாப்ஜம் II

15. சிரோத்ருஷ்டி – ஹ்ருத்ரோக – சூலப்ரமேஹ-
ஜ்வரார்சோ – ஜரா – யக்ஷ்ம – ஹிக்கா – விஷார்த்தான்
த்வமாத்யோ பிஷக், பேஷஜம் பஸ்ம சம்போ !
த்வமுல்லாகயாஸ்மான் வபுர்லாகவாய !!

16. த்ரித்ரோsஸ்மி, அபத்ரோsஸ்மி, பக்னோஸ்மி தூயே
விஷண்ணோsஸ்மி, ஸந்நோsஸ்மி, கின்னோsஸ்மி சாஹம் I
பவான் ப்ராணிநாம் அந்தராத்மாஸி சம்போ
மமாதிம் நவேத்ஸி ப்ரபோ ரக்ஷ மாம் த்வம் II

17. த்வதக்ஷ்ணோ:கடாக்ஷ:பதேத் த்ர்யக்ஷபதேத் த்ர்யக்ஷ
யத்ர க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ :ஸ்வயமா தம் வ்ருணாதே!
கிரீடஸ்புச்சாமரச்சத்ரமாலா-கலாசீ-
கஜ-க்ஷளம-பூஷா-விசேஷை: II

18. பவான்யை பவாயாபி மாத்ரேச பித்ரே
ம்ருடான்யை ம்ருடாயாப்யகக்ன்யை மகக்னே I
சிவாங்க்யை சிவாங்காய குர்ம:சிவாயை
சிவாயாம்பிகாயை நமஸ்த்ர்யம்பகாய II

19. பவத்கௌரவம் மல்லகுத்வம் விதித்வா
ப்ரபோ ரக்ஷ காருண்யத்ருஷ்ட்யாநுகம் மாம் I
சிவாத்மானுபாவஸ்துதாவக்ஷமோsஹம்
ஸ்வசக்த்யா க்ருதம் மேsபராதம் க்ஷமஸ்வமிமி

20. யதா கர்ணரந்த்ரம் வ்ரஜேத் கால வாஹ-
த்விஷத் கண்ட – கண்டா கணாத்கார நாத:
வ்ருஷாதீச மாருஹ்ய தேவெளபவாஹ்யம்
ததா வத்ஸ மாபைரிதி ப்ரீணயத்வம் II

21. யதா தாருணாபாஷணா பீஷணா மே
பவிஷ்யந்த்யுபாந்தே க்ருதாந்தஸ்ய தூதா:
ததா மன்மனஸ்த்வத்பமா ம்போருஹஸ்தம்
கதம் நிஸ்சலம் ஸ்யாத் நமஸ்தேsஸ்து சம்போ II

22. யதா துர்நிவார வசதோணுஹம் சயாநோ
லுடன், நி:ச்வஸன் நி:ஸ்ருதாவ்யக்த வாணி:
ததா ஜஹ்னு கன்யா ஜலாலங்க்ருதம் தே
ஜடா மண்டலம் மன்மனோ மந்திரம்ஸ்யாத் II

23. யதா புத்ரமித்ராதயோ மத்ஸகாசே
ருதந்த்யஸ்த ஹா கீத்ருசீயம் தசேதி I
ததா தேவதேவேச கௌரீச சம்போ!
புராரே!பவந்தம் ஸ்புடம் பாவயேயம்மிமி

24. யதா பச்யதாம் மாமஸெள வேத்திநாஸ்மா
நயம் ச்வாஸ ஏவேதி வாசோ பவேயு:
ததா பூதிபூஷம் புஜங்காவநத்தம்
புராரே!பவந்தம் ஸ்புடம் பாவயேயம் II

25. யதா யாதநாதேஹஸந்தேஹ வாஹீ
பவேதாத்ம தேஹே ந மோஹோ மஹான் மேமி
ததா காச-சீதாம்சூ ஸங்காசமீச !
ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராணி II

26. யதாபாரமச்சாய மஸ்தானமத்பி:
ஜனைர்வா விஹீனம் கமிஷ்யாமி மார்கம் I
ததா தம் நிருந்தன் க்ருதாந்தஸ்ய மார்கம்
மஹாதேவ!மஹ்யம் மனோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச! II

27. யதா ரௌவாதி ஸ்மரன்னேவ பீத்யா
வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதேவ கோரம் I
ததா மாமஹோ நாத!கஸ்தாரயிஷ்ய-
த்யநாதம் பராதீனமர்த்தேந்து மௌலே!மிமி

28. யதா ச்வேத பக்ராயதாலங்க்ய சக்தே
க்ருதாந்தாத் பயம் பக்தவாத்ஸல்ய பாவாத் I
ததா பாஹிமாம் பார்வதீவல்லபான்யம்
ந பச்யாமி பாதார மேதாத்ருசம்மே II

29.இதானீமிதானீம் ம்ருதிர்மே பவித்ரீ
த்யஹோ ஸந்ததம் சிந்தயா பீடிதோsஸ்மி I
கதம் நாம மா பூத் ம்ருதௌ பீதிரேஷா
நமஸ்தே கதீனாம் கதே நீலகண்ட! II

30.அமர்யாத மேவாஹ மாபால வ்ருத்தம்
ஹரந்தம் க்ருதாந்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்தி பீத:
ம்ருதௌ தாவகாங்க்ரயப்ஜ திவ்யப்ரஸாதாத்
பவானீபதே நிர்லயோsஹம் பவானி II

31.ஜராஜன்ம கர்பாதிவாஸாதிது:கா
நயஸஹ்யாநி ஜஹ்யாம் ஜகந்நாததேவ! I
பவந்தம் விநாமே கதிர்நைவ சம்போ !
தயாலோ ந ஜாகர்த்திகிம்வா தயா தே II

32. சிவாயேதி சப்தோ நம:பூர்வ ஏஷ
ஸ்மரன் முக்திக்ருத் ம்ருத்யுஹா தத்வவாசீமி
மஹேசாந மா கான்மனஸ்தோ வசஸ்த:
ஸதா மஹ்யமேதத் ப்ரதானம் ப்ரயச்ச II

33. த்வமப்யம்ப!மாம் பச்ய் சீதாம்சூமௌலி-
ப்ரியே!பேஷஜம் த்வம் பவவ்யாதிசாந்தௌ
பஹ§க்லேச பாஜம் பதாம்போஜபோதே
பவாப்தௌ நிமக்னம் நயஸ்வாத்ய பாரம் II

34. அனுத்யல்லலாடாக்ஷி வஹ்நிப்ரரோஹை:
அவாமஸ்புரத் சாருவாமேரு சோபை: I
அனங்கப்ரமத் போகிபூஷா விசேஷை:
அசந்த்ரார்த்த சூடை ரலம்தைவதைர் ந: II

35. அகண்டே கலங்கா தனங்கே புஜங்காத்
அபாணௌ கபாலா தபாலேநலாக்ஷ£த் I
அமௌலௌ சசாங்காதவாமே கலத்ராத்
அஹம் தேவ மன்யம் நமன்யே நமன்யே II

36. மஹாதேவ!சம்போ கிரீச!த்ரிசூலின்
த்வயீதம் ஸமஸ்தம் விபாதீதி யஸ்மாத் !
சிவாதன்யதா தைவதம் நாபிஜாதே
சிவோsஹம், சிவோsஹம், சிவோsஹம், சிவோsஹம் II

37. யதோsஜாயதேதம் ப்ரபஞ்சம் விசித்ரம்
ஸ்திதிம் யாதி யஸ்மின் யதேகாந்தமந்தே I
ஸகர்மாதிஹீன:ஸ்வயம்ஜ்யோதிராத்மா
சிவோsஹம், சிவோsஹம், சிவோsஹம், சிவோsஹம்மிமி

38. கிரீடே நிசேசோ லலாடே ஹ§தாசோ
புஜே போகிராஜோ கலே காலிமா ச!
தநௌ காமினீ யஸ்ய தத்துல்யதேவம்
ந ஜானே ந ஜானே நஜானே ந ஜானே II

39. அநேந ஸ்தவேநாதராதம்பிகேசம்
பராம் பக்திமாஸாத்ய யம் யே நமந்திமி
ம்ருதௌ நிர்பயாஸ்தே ஜனாஸ்தம் பஜந்தே
ஹ்ருதம்போஜமத்யே ஸதாஸீநமீசம் !!

40. பஜங்கப்ரியாகல்ப சம்போ மயைவம்
புஜங்கப்ரயாதேந வ்ருத்தேந த்லுப்தம் !
நர:ஸ்தோரமேதத் படித்வோருபக்த்யா
ஸுபுத்ராயுராரோக்ய மைச்வர்யமேதிமிமி

 சிவ புஜங்க ஸ்தோத்ரம் முற்றிற்று