ராதா சமேதா கிருஷ்ணா – Raadha Samethaa Krishna

Raadha Samethaa Krishna
ராதா சமேதா கிருஷ்ணா
பாடல் – பாலசுப்ரமணியம்

ராதா சமேதா கிருஷ்ணா

நந்த குமார நவநீத சோரா
பிருந்தா வன கோவிந்த முராரே

கோபி மனோஹர கோகுல வாச
ஷோபித முரளீ கான விலாசா
சுந்தர மன்மத கோடிப் பிரகாசா

Advertisements

குரு பாதுகா ஸ்தோத்ரம்

குரு பாதுகா  ஸ்தோத்ரம் 

அனந்த ஸம்ஸார ஸமுத்ரதார நௌகாயிதாப்யாம் குருபக்திதாப்யாம்
வைராக்ய ஸாம்ரஜ்யத பூஜநாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் (1)
கவித்வ வாராஶினி ஸாகராப்யாம் தௌர்பாக்ய தாவாம்புத மாலிகாப்யாம்
தூரீக்ருதா நம்ர விபத்ததிப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் (2)
நதா யயோ: ஸ்ரீ பதிதாம் ஸமீயு: கதாசிதப்யாசு தரித்ரவர்யா:
மூகாஸ்ச வாசஸ்பதிதாம் ஹிதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குரு பாதுகாப்யாம் (3)

நாலீக நீகாஶ பதாஹ்ருதாப்யாம் நாநாவிமோஹாதி நிவாரிகாப்யாம்
நமஜ்ஜனாபீஷ்ட ததிப்ரதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குரு பாதுகாப்யாம் (4)

ந்ருபாலி மௌலி வ்ரஜ ரத்ன காந்தி ஸரித் விராஜத் ஜஷகன்யகாப்யாம்
ந்ருபத்வதாப்யாம் நதலோகபங்க்தே நமோ நம: ஸ்ரீ குரு பாதுகாப்யாம் (5)
பாபந்தகாரார்க பரம்பராப்யாம் தபாத்ரயாஹீந்த்ர ககேஷ்வராப்யாம்
ஜாட்யாப்தி சம்ஷோஷண வாடவாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குரு பாதுகாப்யாம் (6)

ஶமாதி ஷட்கப்ரத வைபவாப்யாம் சமாதி தான வ்ரத தீக்ஷிதாப்யாம்
ரமாதவான்த்ரி ஸ்திர பக்திதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் (7)

ஸ்வார்சாபராணாம் அகிலேஷ்டதாப்யாம் ஸ்வாஹா ஸஹாயாக்ஷ துரந்தராப்யாம்
ஸ்வாந்தாஸ்ச பாவப்ரத பூஜனாப்யாம் நமோ நம:ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் (8)
காமாதிஸர்ப வ்ரஜகாருடாப்யாம் விவேக வைராக்ய நிதிப்ரதாப்யாம்
போத ப்ரதாப்யாம் த்ருத மோக்ஷதாப்யாம் நமோ நம: ஸ்ரீ குருபாதுகாப்யாம் (9)