ஸ்ரீ ஸௌபாக்ய அஷ்டோத்ர ஸதநாமாவளி

ஸ்ரீ ஸௌபாக்ய அஷ்டோத்ர ஸதநாமாவளி.:

1) ஓம் காமேஸ்வர்யை நமஹ

2) ஓம் காம ஸக்த்யை நமஹ

3) ஓம் காம ஸௌபாக்ய தாயின்யை நமஹ

4) ஓம் காம ரூபாயை நமஹ

5) ஓம் காம கலாயை நமஹ

6) ஓம் காமின்யை நமஹ

7) ஓம் கமலாஸின்யை நமஹ

8) ஓம் கமலாயை நமஹ

9) ஓம் கல்பனா ஹீனாயை நமஹ

10) ஓம் கமநீய கலாவத்யை நமஹ

11) ஓம் கமலா பாரதீ ஸேவ்யாயை நமஹ

12) ஓம் கல்பிதா சேஷ ஸம்ஸ்ருதயே நமஹ

13) ஓம் அநுத்தராயை நமஹ

14) ஓம் அநகாயை நமஹ

15) ஓம் அனந்தாயை நமஹ

16) ஓம் அத்புத ரூபாயை நமஹ

17) ஓம் அநலோத் பவாயை நமஹ

18) ஓம் அதிலோக சரித்ராயை நமஹ

19) ஓம் அதி ஸுந்தர்யை நமஹ

20) ஓம் அதி ஸுப ப்ரதாயை நமஹ

21) ஓம் அக ஹந்த்ர்யை நமஹ

22) ஓம் அதி விஸ்தாராயை நமஹ

23) ஓம் அர்ச்சனா துஷ்டாயை நமஹ

24) ஓம் அமித ப்ரபாயை நமஹ

25) ஓம் ஏக ரூபாயை நமஹ

26) ஓம் ஏக வீராயை நமஹ

27) ஓம் ஏக நாதாயை நமஹ

28) ஓம் ஏகாந்தார்ச்சன ப்ரியாயை நமஹ

29) ஓம் ஏகஸ்யை நமஹ

30) ஓம் ஏகபாவ துஷ்டாயை நமஹ

31) ஓம் ஏக ரஸாயை நமஹ

32) ஓம் ஏகாந்த ஜனப்ரியாயை நமஹ

33) ஓம் ஏதமான ப்ரியாயை நமஹ

34) ஓம் ஏதத் பக்த பாதக நாஸின்யை நமஹ

35) ஓம் ஏலாமோத முகாயை நமஹ

36) ஓம் ஏனோத்ரி சக்ராயுத ஸம்ஸ்திதாயை நமஹ

37) ஓம் ஈஹா ஸூன்யை நமஹ

38) ஓம் ஈப்ஸிதாயை நமஹ

39) ஓம் ஈஸாதி ஸேவ்யாயை நமஹ

40) ஓம் ஈஸான வரங்கனாயை நமஹ

41) ஓம் ஈஸ்வர ஆக்ஞாபிகாயை நமஹ

42) ஓம் ஈகார பாவ்யாயை நமஹ

43) ஓம் ஈப்ஸித பலப்ரதாயை நமஹ

44) ஓம் ஈஸாநாயை நமஹ

45) ஓம் ஈதிஹராயை நமஹ

46) ஓம் ஈக்ஷாயை நமஹ

47) ஓம் ஈஷத் அருண அக்ஷ்யை நமஹ

48) ஓம் ஈஸ்வரேஸ்வர்யை நமஹ

49) ஓம் லலிதாம்பிகாயை நமஹ

50) ஓம் லலநா ரூபாயை நமஹ

51) ஓம் லய ஹீநாயை நமஹ

52) ஓம் லஸத் தநவே நமஹ

53) ஓம் லய ஸர்வாயை நமஹ

54) ஓம் லயக்ஷோணயே நமஹ

55) ஓம் லய கர்த்யை நமஹ

56) ஓம் லய ஆத்மிகாயை நமஹ

57) ஓம் லகிம்நே நமஹ

58) ஓம் லகு மத்யாட்யாயை நமஹ

59) ஓம் லலமாநாயை நமஹ

60) ஓம் லகு த்ருதாயை நமஹ

61) ஓம் ஹயாரூடாயை நமஹ

62) ஓம் ஹதாமித்ராயை நமஹ

63) ஓம் ஹர காந்தாயை நமஹ

64) ஓம் ஹரிஸ்துதாயை நமஹ

65) ஓம் ஹயக்ரீவ இஷ்டதாயை நமஹ

66) ஓம் ஹாலாப்ரியாயை நமஹ

67) ஓம் ஹர்ஷ ஸமுத்பவாயை நமஹ

68) ஓம் ஹர்ஷணாயை நமஹ

69) ஓம் ஹல்லகா பாங்க்யை நமஹ

70) ஓம் ஹஸ்த்யந்த ஐஸ்வர்ய தாயின்யை நமஹ

71) ஓம் ஹலஹஸ்த அர்ச்சிதபதாயை நமஹ

72) ஓம் ஹவிர்தாந ப்ரஸாதின்யை நமஹ

73) ஓம் ராமாயை நமஹ

74) ஓம் ராமார்ச்சிதாயை நமஹ

75) ஓம் ராக்ஞ்யை நமஹ

76) ஓம் ரம்யாயை நமஹ

77) ஓம் ரவமய்யை நமஹ

78) ஓம் ரதயே நமஹ

79) ஓம் ரக்ஷிண்யை நமஹ

80) ஓம் ரமண்யை நமஹ

81) ஓம் ராகாயை நமஹ

82) ஓம் ரமணீ மண்டல ப்ரியாயை நமஹ

83) ஓம் ரக்ஷித அகில லோகேஸாயை நமஹ

84) ஓம் ரக்ஷோகண நிஷுதின்யை நமஹ

85) ஓம் அம்பாயை நமஹ

86) ஓம் அந்தக காரிண்யை நமஹ

87) ஓம் அம்போஜ ப்ரியாயை நமஹ

88) ஓம் அந்தக பயங்கர்யை நமஹ

89) ஓம் அம்பு ரூபாயை நமஹ

90) ஓம் அம்புஜகராயை நமஹ

91) ஓம் அம்புஜ ஜாத வரப்ரதாயை நமஹ

92) ஓம் அந்த:பூஜா ப்ரியாயை நமஹ

93) ஓம் அந்தஸ்த ரூபிண்யை நமஹ

94) ஓம் அந்தர்வ ஸோமய்யை நமஹ

95) ஓம் அந்தகாராதி வாமாங்க ஸ்திதாயை நமஹ

96) ஓம் அந்த: ஸுகரூபிண்யை நமஹ

97) ஓம் ஸர்வக்ஞாயை நமஹ

98) ஓம் ஸர்வகாயை நமஹ

99) ஓம் ஸாராயை நமஹ

100) ஓம் ஸமாயை நமஹ

101) ஓம் ஸமஸுகாயை நமஹ

102) ஓம் ஸத்யை நமஹ

103) ஓம் ஸந்தத்யை நமஹ

104) ஓம் ஸந்ததாயை நமஹ

105) ஓம் ஸோமாயை நமஹ

106) ஓம் ஸர்வஸ்யை நமஹ

107) ஓம் ஸாங்க்யாயை நமஹ

108) ஓம் ஸ்ரீ வித்யாயை நமஹ

– இதி ஸ்ரீ ஸௌபாக்ய அஷ்டோத்ர ஸதநாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

Advertisements

சனி பகவான் ஸ்தோத்ரம்:

தசரத மன்னன் இயற்றிய சனி பகவான் ஸ்தோத்ரம்:-

நம: கிருஷ்ணாய நீலாய ஸிதிகண்டநியாய ச
நமோ நீலமயூகாய நீலோத்பல நியாய ச
நமோ நிர்மாம்ஸ தேஹாயா தீர்கஸ்ருதி ஜடாய ச
நமோ விஸாலநேத்ராய சுஷ்கோதர பயானக

நம: பெளருஷகாத்ராய ஸ்தூலரோம்ணேச தே நம:
நமோ நித்யம் தார்தாய ஹ்யத்ருப்தாய சதே நம:
நமோ கோராய ரெளத்ராய பிஷணாய கரானிதே
நமோ திர்காய சுஷ்காய காலடம்ஷ்டர நமோஸ்துதே

நமஸ்தே கோரருபாய துர்நிரீக்ஷ்யாய தே நம:
நமஸ்தே ஸர்வபக்ஷாய வலீமுக நமோஸ்துதே
ஸூர்யபுத்ர நமஸ்தேஸ்து பாஸ்கரே பயதாயினே
அதோ த்ருஷ்டே நமஸ்தேஸ்து ஸம்வர்த்தக நமோஸ்துதே

நமோ மத்தகதே துப்யம் நிஷ்ப்ரபாய நமோ நம:
தபனாஜ் ஜாததே ஹாய நித்யயோகதராய ச
ஞானசக்ஷுர் நமஸ்தேஸ்து காஸ்பாத்மஜஸூனவே

துஷ்டோ ததாஸி ராஜ்யம் த்வம் கருத்தோ
தேவா ஸுரமானுஷ்யாஸ்ச ஸித்தவி த்யாதரோரகா:
த்வயாவலோகிதாஸ்ஸர்வே தைத்யாமாஸு வ்ரஜத்தி தே
பிரம்மா சுக்ரோ யமஸ்சைவ முனயஸ்ஸப்ததாரகா:
ராஜ்யப்ரஷ்டா: பதந்தீஹ தவ த்ருஷ்ட்யாவலோகிதா

த்வயாவலோகிதஸ்தேபி நாஸம் யாந்தி ஸமுலத:
ப்ரஸாதம் குரு மே ஸெளரே ப்ரணத்யா ஹி த்வ மர்த்தித:
ஏவம் ஸ்துதஸ்ததா ஸெளரி: க்ரஹராஜோ மஹாபல:
அப்ரவீஸ்ச சனிர்வாக்யம் ஹ்ருஷ்டரோமா ஸ பாஸ்கரி

ப்ரீதோஸ்மிதவ ராஜேந்த்ர ஸ்தோத்ரேணாநேந ஸ்ம்ப்ரதி!
அதேயம் வா வ ரம் துப்யம்ப்ரீதோஹம் ப்ரததாமி ச!!
த்வயா க்ருதம் து யத் ஸ்தோத்ரம் ய: படேதிஹ மாநவ!
ஏகவாரம் த்விவாரம் வா பீடாம் முஞ்சாமி தஸ்ய வை !!
ம்ருத் யுஸ் தாநக தே வாபி ஜந்மஸ்தாநகதேபி வா!!
ய: புமாந் ஸ்ரத்தயா யுக்த: ஸுசி: ஸ்நாத்வா ஸமாஹித:!!
ஸமீபத்ரை: ஸமப்யர்ச்ய ப்ரதிமாம் லோஹஜாம் மம!
மாஷோட நம் திலைர் மிஸ்ரம் தத்யால் லோஹம் து தக்ஷிணாம்!!
க்ருஷ்ணாம் காம் மஷிஷீம் வஸ்த்ரே மாமுத்திஸ்ய த்விஜாதயே!!
மத்திநேது விஸேஷேண ஸ்தோத்ரரேணாநேந பூஜயேத்!!

தசரத மன்னன் இயற்றிய சனி பகவான் ஸ்தோத்ரம்:-

தசரத மன்னன் சனி பகவானை பதித்துச் செய்த ஸ்தோத்திரம் மிக்க சக்தி வாய்ந்தது. அவர் எதற்காக இதை இயற்றினார் என்பதற்கு ஒரு வரலாறு உண்டு.

ரகுவம்சத்தின் தசரதன் (ஸ்ரீ ராமபிரானின் தந்தை) பூவுலகை ஆண்ட போது  ஒரு சங்கடமான நிலை உண்டாயிற்று. அரசவை ஜோதிடர்கள் சனிபகவான் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தின் சகடத்தை உடைத்துக் கொண்டு சஞ்சாரம் செய்யப்போவதால் பன்னிரெண்டு வருடம் நாட்டில் மழை  பெய்யாது. நீர் வற்றிப்பஞ்சம் ஏற்படும். தானிய விளைவு இருக்காது. உயிர்கள் அனைத்தும் பட்டினியால் மடிந்து விடும் என்று கூறினார்கள்.

உடனே தசரதன் தனது மந்திரிமார்களுடனும் வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்களுடனும் ஆலோசனை செய்தார். சனிபகவானோடு தசரதன் போரிட்டு அவர் ரோஹினி நட்சத்திரத்தை உடைக்காமல் தடுக்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.அற்புதமான ரதத்தில் ஏறி சனி பகவானுடன் போர் தொடுக்கப் புறப்பட்டார் தசரதன். சனி பகவான் மேல் தனது அம்பைச் செலுத்தினார்.இதைக் கண்ட சனி பகவான் யாராலும் மாற்றப்பட முடியாத தன்னுடைய சஞ்சாரத்தை மாற்றுவதற்கு ஒரு மனிதகுல மன்னனான தசரதன் முயற்சி செய்வதை அறிந்து தசரதனின் அறியாமையை எண்ணிச் சிரித்தார்.ஆனாலும் சுயநலம் கருதாமல் நாட்டு மக்களின் நலம் ஒன்றே பிரதானம் எனக்கருதி, யாராலும் வெற்றி கொள்ள முடியாத தன்னோடு போரிட வந்த  தசரதனின் மேன்மை கண்டு அவரை மெச்சியவாறே “தசரதா, உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள்” என்றார்.

உடனே தசரதன் , “நாட்டில் தொடர்ந்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கஷ்டங்கள் வராமல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். இது ஒன்றே என் கோரிக்கை” என்று பணிந்தார்.உடனே “அவ்வாறே தருகிறேன்” என்று வரமளித்த ஸ்ரீ சனிபகவானைத் துதித்து அவர் மேல் ஸ்தோத்ரம் ஒன்றைப் பாடினார் தசரதன்.

அதுகேட்டு மகிழ்ந்த ஸ்ரீ மகிழ்ந்த ஸ்ரீ சனி பகவான் “இத்தோத்திரத்தைத் சொல்லி என்னைச் துதிப்பவர்க்கு என்னால் துன்பமே வராது” என்று அருள் செய்தார்.

ஸ்ரீ வாராஹி மாலை

ஸ்ரீ வாராஹி மாலை
1. வசீகரணம்
இருகுழை கோமளம் தாள் புஷ்பராகம் இரண்டுகண்ணும்
குரு மணி நீலம் கை கோமேதகம் நகம் கூர்வயிரம்
திருநகை முத்துக் கனிவாய் பவளம் சிறந்தவல்லி
மரகத நாமம் திருமேனியும் பச்சை மாணிக்கமே
2. காட்சி
தோராத வட்டம் முக்கோணம் ஷட்கோணம் துலங்குவட்டத்து
ஈராறிதழ் இட்டு ரீங்காரம் உள்ளிட் டது நடுவே
ஆராதனை செய்து அருச்சித்துப் பூஜித்தடி பணிந்தால்
வாராதிராள் அல்ல வோலை ஞான வாராஹியுமே.
3. பகை தடுப்பு
மெய்ச்சிறத்தாற்பணியார் மனம் காயம் மிகவெகுண்டு
கைக்சிரத் தேந்திப் புலால்நிணம் நாறக் கடித்துதறி
வச்சிரத் தந்த முகப்பணியாற் குத்தி வாய்கடித்துப்
பச்சிரத்தம் குடிப்பாளே வாராஹி பகைஞரையே
4. மயக்கு (தண்டினி தியானம்)
படிக்கும் பெரும்புகழ்ப் பஞ்சமி அன்பர் பகைஞர்தமை
அடிக்கும் இரும்புத் தடிகொண்டு பேய்கள் அவர்குருதி
குடிக்கும் குடர்கொண்டு தோள்மாலை இட்டுக் குலாவிமன்றில்
நடிக்கும் வாராஹி பதினா லுலகம் நடுங்கிடவே.
5. வெற்றி ஈர்ப்பு
நடுங்கா வகைஅன்பர் நெஞ்சினிற் புக்கவர் நண்ணலரைக்
கொடும்காளி உண்ணக் கொடுக்கும் குருதிகள் கொப்பளித் திட்
டிடும்பாரக் கொங்கையின் மீதே இரத்தத் திலகம் இடும்
தொடும்கார் மனோன்மணி வாராஹிநீலி தொழில் இதுவே.
6. உச்சாடணம் (ரோகஹரம்)
வேய்க்குலம் அன்னதிண்தோளாள் வாராஹிதன் மெய்யன்பரை
நோய்க்குலம் என்ன இடும்பு செய்வார்தலை நொய்தழித்துப்
பேய்க்குலம் உண்ணப் பலிகொண்டு போட்டுப் பிணக்குடரை
நாய்க்குலம் கௌவப் கொடுப்பாள் வாராஹி என் நாரணியே.
7. எதிர்ப்புக் கட்டு (சத்ருஹரம்)
நாசப் படுவர் நடுங்கப்படுவர் நமன் கயிற்றால்
வீசப் படுவர் வினையும் படுவர்இம் மேதினியோர்
ஏசப் படுவர் இழுக்கும் படுவர் என் ஏழைநெஞ்சே
வாசப் புதுமலர்த் தேனாள் வாராஹியை வாழ்த்திலரே
8. பெருவச்யம் ( திரிகால ஞானம்)
வாலை புவனை திரிபுரை மூன்றும் இவ் வைகயத்திற்
காலையும் மாலையும் உச்சியும் ஆக எக் காலத்துமே
ஆலயம் எய்தி வாராஹிதன் பாதத்தை அன்பில் உன்னி
மாலயன் தேவர் முதலான பேர்களும் வாழ்த்துவரே.
9. பகை முடிப்பு
வருத்திப் பகைத்தீர் என்னோடறியாமல் வானவர்க்காச்
சிரித்துப் புரம் எரித்தோன் வாம பாகத்துத் தேவி எங்கள்
கருத்திற் பயிலும் வாராஹி என் பஞ்சமி கண்சிவந்தாற்
பருத்திப் பொதிக்கிட்ட தீப்பொறி காணும் பகைத்தவர்க்கே
10. வாக்கு வெற்றி
பாப்பட்ட செந்தமிழ்ப் பாவாணர் நின்மலர்ப் பாதம் தன்னிற்
பூப்பட்டதுவும் பொறிபட்டதோ? நின்னை யேபுகழ்ந்து
கூப்பிட்ட துன்செவி கேட்கிலையோ? அண்ட கோளமட்டும்
தீப்பட்ட தோ? பட்டதோ நிந்தை யாளர்தெரு எங்குமே.
11. தேவி வருகை
எங்கும் எரியக் கிரிகள் பொடிபட எம்பகைஞர்
அங்கம் பிளந்திட விண்மண் கிழித்திட ஆர்த்தெழுந்து
பொங்கும் கடல்கள் தவறிடச் சூலத்தைப் போகவிட்டுச்
சிங்கத்தின் மீது வருவாள் வாராஹி சிவசக்தியே.
12. ஆத்ம பூஜை
சக்தி கவுரி மஹமாயி ஆயிஎன் சத்துருவைக்
குத்தி இரணக் குடரைப் பிடுங்கிக் குலாவிநின்றே
இத்திசை எங்கும் நடுங்கக் கிரிகள் இடிபடவே
நித்தம் நடித்து வருவாள் வாராஹி என் நெஞ்சகத்தே
13. தேவிதாபனம் (பில்லி மாரணம்)
நெஞ்சகம் தன்னில் நிறைந்திருக் கின்றவன் நிர்க்குணத்தி
நஞ்சணி கண்டத்தி நாரா யணிதனை நம்புதற்கு
வஞ்சனை பண்ணி மதியாத பேரைவாழ் நாளை உண்ணக்
கொஞ்சி நடந்து வருவாள் வாராஹி குலதெய்வமே.
14. மந்திரபூஜை
மதுமாமிஸம்தனைத் தின்பாள் இவள் என்று மாமறையோர்
அதுவே உதாஸினம் செய்திடுவார் அந்த அற்பர்கள்தம்
கதிர்வாய் அடைத்திட உள்ளம் கலங்கக் கடித்தடித்து
விதிர் வாளில் வெட்டி எறிவாள் வாராஹி என் மெய்த் தெய்வமே.
15. வாராஹி அமர்தல் (மூர்த்தி தியானம்)
ஐயும் கிலியும் எனத்தொண்டர் போற்ற அரியபச்சை
மெய்யும் கருணை வழிந்தோடுகின்ற விழியு(ம்) மலர்க்
கையும் பிரம்பும் கபாலமும் சூலமும் கண் எதிரே
வையம் துதிக்க வருவாள் வாராஹி மலர்க்கொடியே
16. வரம் பொழிதல்
தாளும் மனமும் தலையும் குலையத் தரியலர்கள்
மாளும் படிக்கு வரம் தருவாய்: உன்னை வாழ்த்தும் அன்பர்
கோளும் பகையும் குறியார்கள் வெற்றி குறித்த சங்கும்
வாளும் கடகமும் சூலமும் ஏந்தி வரும் துணையே !
17. வாழ்த்துதல்
வருந்துணை என்று வாராஹி என்றன்னையை வாழ்த்திநிதம்
பொருந்தும் தகைமையைப் பூணா தவர் புலால் உடலைப்
பருந்தும் கழுகும்வெம் பூதமும் வெய்ய பிசாசுகளும்
விருந்துண்ணப் பட்டுக் கிடப்பர்கண்டீர் உடல் வேறுபட்டே.
18. நன்னீர் வழங்கல்
வேறாக்கும் நெஞ்சம் வினையும் வெவ்வேறு வெகுண்டுடலம்
கூறாக்கும் நெஞ்சத்திற் செந்நிறம் ஆன குருதிபொங்கச்
சேறாக்கும் குங்குமக் கொங்கையிற் பூசும் திலகம் இடும்
மாறாக்கும் நேமிப் படையாள் தலைவணங்காதவர்க்கே.
19. புனித நீர் அருந்துதல்
பாடகச் சீறடிப் பஞ்சமி அன்பர் பகைஞர்தமை
ஒடவிட் டேகை உலக்கைகொண் டெற்றி உதிரம் எல்லாம்
கோடகத் திட்டு வடித்தெடுத் தூற்றிக் குடிக்கும் எங்கள்
ஆடகக் கும்ப இணைக்கொங்கையாள் எங்கள் அம்பிகையே.
20. மலர் வழிபாடு
தாமக் குழலும் குழையும் பொன் ஒலையும் தாமரைப்பூஞ்
சேமக் கழலும் துதிக்கவந் தோர்க்கு ஜெகம் அதனில்
வாமக் கரள களத்தம்மை ஆதி வாராஹிவந்து
தீமைப் பவத்தைக் கெடுத்தாண்டு கொள்வாள் சிவசக்தியே.
21. தேவி சந்நிதானம் (கர்ம மூலபந்தனம்)
ஆராகிலும் நம்க்கேவினை செய்யின் அவர் உடலும்
கூராகும் வாளுக் கிரை இடுவாள்கொன்றை வேணிஅரன்
சீரார் மகுடத் தடி இணை சேர்க்கும் திரிபுரையாள்
வாராஹி வந்து குடி இருந்தாள் என்னை வாழ்விக்கவே.
22. தேவி துதி மாலை (ஜன்ம துக்க நாசனம்)
தரிப்பாள் கலப்பை என்அம்மை வாராஹிஎன் சத்துருவைப்
பொரிப்பாள் பொறிஎழச் செந்தீயில் இட்டு பொரிந் ததலை
நெரிப்பாள் தலைமண்டை மூளையைத் தின்றுபின் நெட்டுடலை
உரிப்பாள் படுக்க விரிப்பாள் சுக்காக உலர்த்துவளே.
23. புகழ்சொற்பாமாலை (மௌனாந்த யோகம்)
ஊரா கிலும் உடன் நாடாகிலும் அவர்க் குற்றவரோடு
யாரா கிலும்நமக் காற்றுவரோ? அடல் ஆழி உண்டு
காரார் கருத்த உலக்கையும் உண்டு கலப்பை உண்டு
வாராஹி என்னும்மெய்ச் சண்டப் பிரசண்ட வடிவிஉண்டே.
24. படைக்கள வாழ்த்து (பதஞான யோகம்)
உலக்கை கலப்பை ஒளிவிடு வாள்கட காழிசங்கம்
வலக்கை இடக்கையில் வைத்த வாராஹிஎன் மாற்றலர்கள்
இலக்கம் இல்லாத எழிற்பெரும் சேனை எதிர்வரினும்
விலக்கவல்லாள் ஒரு மெல்லிதன் பாதம் விரும்புகவே.
25. பதமலர் வாழ்த்து (பிரதிபந்த நாசன யோகம்)
தஞ்சம் உன் பாதம் சரணா கதிஎன்று சார்ந்தவர்மேல்
வஞ்சனை பில்லி கொடிதேவல் சூனியம் வைத்தவரை
நெஞ்சம் பிளந்து நிணக்குடல் வாங்கி நெருப்பினிலிட்(டு)
அஞ்சக் கரங்கொண் டறுப்பாள் திரிபுரை ஆனந்தியே.
26. படைநேமி வாழ்த்து (சித்தனானந்த யோகம்)
அலைபட்டு நெஞ்சம் அலைந்துயிர் சோர அலகைக் கையால்
கொலைபட் டுடலம் கழுகுகள் சூழக் குருதி பொங்கித்
தலைகெட்டவயவம் வேறாய்ப் பதைப்புற்றுச் சாவர்கண்டீர்
நிலைபெற்ற நேமிப் படையாள் தனைநினை யாதவரே
27. அடியார் வாழ்த்து (அர்ச்சனானந்த யோகம்)
சிந்தை தெளிந்துனை வாழ்த்திப் பணிந்து தினம்துதித்தே
அந்தி பகல் உன்னை அர்ச்சித்தபேரை அசிங்கியமாய்
நிந்தனை பண்ணி மதியாத உலுத்தர் நிணம் அருந்திப்
புந்தி மகிழ்ந்து வருவாய் வாராஹிநற் பொற்கொடியே.
28. திருப்படை வந்தனம் (அம்ருதானந்த யோகம்)
பொருப்புக்கு மாறுசெய் ஆழியும் தோடும் பொருப்பைவென்ற
மருப்புக்கு நேர்சொலும் கொங்கையும் மேனியும் வாழ்த்தும் என(து)
இருப்புக் கடிய மனதிற் குடிகொண்டு எதிர்த்தவரை
நெருப்புக் குவால் எனக் கொல்வாய் வாராஹி என் நிர்க்குணியே
29. பதமலர் வந்தனம் (கைவல்யானந்த யோகம்)
தேறிட்ட நின்மலர்ப் பாதார விந்தத்தைச் சிந்தை செய்து
நீறிட் டவர்க்கு வினைவரு மோ? நின் அடியவர்பால்
மாறிட் டவர்தமை வாள் ஆயுதம் கொண்டு வாட்டிஇரு
கூறிட் டெறிய வருவாய் வாராஹி குலதெய்வமே.
30. சித்தி வந்தனம் (ஆனந்த யோகம்)
நரிபரி ஆக்கிய சம்புவின் பாகத்தை நண்ணியமான்
அரி அயன் போற்றும் அபிராமி தன் அடியார்க்கு முன்னே
ஸரியாக நின்று தருக்கம் செய் மூடர் தலையைவெட்டி
எரியாய் எரித்து விடுவாள் வாராஹி எனும் தெய்வமே.
31. நவகோண வந்தனம் (நித்யானந்த யோகம்)
வீற்றிருப்பாள்நவ கோணத்திலே நம்மை வேண்டும் என்று
காத்திருப்பாள்கலி வந்தணுகாமல் என் கண்கலக்கம்
பார்த்திருப்பாள் அல்லள் எங்கே என்றங்குச பாசம் கையில்
கோத்திருப்பாள் இவளே என்னை ஆளும் குலதெய்வமே.
32. நிறைமங்கலம் (சிவஞான யோகம்)
சிவஞான போதகி செங்கைக் கபாலி திகம்பரிநல்
தவம் ஆரும் மெய்யன்பர்க் கேஇடர் சூழும் தரியலரை
அவமானம் செய்யக் கணங்களை ஏவும்அகோரி இங்கு
நலமாக வந்தெனைக் காக்கும் திரிபுர நாயகியே.

தாரித்ரிய தகன சிவ ஸ்தோத்திரம்.

தாரித்ரிய தகன சிவ ஸ்தோத்திரம்.

(அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி, சிவபெருமானிடம் வசிஷ்ட முனிவரால் பாடப் பட்டது )

விஸ்வேஷ்வராய நரகார்னவ தாரணாய
கர்ணாம்ருதாய சசி சேகர தாரணாய
கற்பூர காந்தி தவலாய ஜடா தராய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

அண்ட சராசரங்களின் தலைவனை, (பிறவி என்னும்) பெரும் நரகத்தைக் கடக்க உதவும் பெருமானை, அமுதம் போல் கருணை மழை பொழிபவனை, உச்சியில் பிறை நிலவைச் சூடியிருப்பவனை, கற்பூர ஜோதி போன்று வெண்மை நிறமுடையவனை, நீண்ட ஜடாமுடியோடு திகழும் எம் இறைவனான சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

கௌரிப் ப்ரியாய ரஜனீஷ கலாதராய
காலாந்தகாய புஜகாதிப கங்கணாய
கங்காதராய கஜராஜ விமர்தனாய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

பார்வதி நாதனை, எல்லையில்லா இருள் சாம்ராஜ்ஜியத்தின் வளர்பிறையை சிரசில் அணிந்திருப்பவனை, காலனை அழித்த காலகாலனை, ராஜ நாகத்தைக் கங்கணமாக அணிந்திருப்பவனை, பொங்கும் கங்கையை ஜடையில் தரித்திருப்பவனை, கஜ ராஜனை அழித்து ஒழித்த எம் இறைவனான சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

பக்தப் ப்ரியாய பவ ரோக பயாபஹாய
உக்ராய துர்க பவ சாகர தாரணாய
ஜோதிர் மயாய குண நாம ந்றுத்யகாய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

தன் பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவனை, நோய்களினால் வரும் துன்பத்தை நீக்கி அபயமளிப்பவனை, உக்கிரமானவனை, துன்பம் தரும் சம்சார சாகரத்தினின்று நம்மைக் கரையேற்றுபவனை, ஜோதி மயமானவனை, நற்பெயர் கொண்டு திருநடனம் புரியும் எம் இறைவனான சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

சர்மாம்பராய சவ பஸ்ம விலேபனாய
பாலேக்ஷனாய மணி குண்டல மண்டிதாய
மஞ்சீர பாத யுகலாய ஜடா தராய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

கட்புலனாகாத மறைவெளியை உடுத்தியிருப்பவனை (மிகவும் சூட்சுமமானவனை), உடல் முழுவதும் சுடலைப் பொடி பூசியிருப்பவனை, நுதல் விழியானை, காதில் அழகிய மணிகளால் ஆன குண்டலங்களை அணிந்திருப்பவனை, கால்களில் கலகலக்கும் பன்மணிச் சலங்கை அணிந்திருப்பவனை, நீண்ட ஜடாமுடியுடைய எம் இறைவனான சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

பஞ்சா நனாய பனி ராஜ விபூஷணாய
ஹேமாம் ஷுகாய புவன த்ரய மண்டிதாய
ஆனந்த பூமி வரதாய தமோமயாய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

ஐந்து முகத்தவனை, ராஜ சர்ப்பத்தை அணிகலனாகக் கொண்டவனை, மின்னும் பொன்னாலான ஆடையை அணிந்திருப்பவனை, மூவுலகையே அணிமணியாகக் கொண்டவனை, கேட்கும் வரங்களை எல்லாம் அருள்பவனை, ஆனந்தமயமான எம் சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

கௌரி விலாச புவனாய மஹேஷ்வராய
பஞ்சா நனாய சரணாகத கல்பகாய
சர்வாய சர்வ ஜகதாம் அதிபாயா தஸ்மை
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

உமையாளின் அருள் உலகமயமானவனை, எம் மஹேஷ்வரனை, கர்ஜிக்கும் சிங்கம் போன்றவனை, அண்டினோர்க்கு சரணாகதி அளிப்பவனை, கேட்டதை எல்லாம் கொடுக்கும் கற்பக விருட்சம் போன்றவனை, அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கும் சர்வேஸ்வரனை, அனைத்து உலகிற்கும் அதிபதியான எமது சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

பானுப் ப்ரியாய பவ சாகர தாரணாய
காலாந்தகாய கமலாசன பூஜிதாய
நேத்ர த்ரயாய சுப லக்ஷண லக்ஷிதாய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

சூரிய தேவனுக்குப் பிரியமானவனை, பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடக்க உதவும் பெருமானை, காலனை தகனம் செய்தவனை, தாமரையில் அமர்ந்திருக்கும் பிரம்மனால் பூஜிக்கப்பட்டவனை, முக்கண்களோடு அனைத்து சுப லட்சணங்களும் பொருந்திய எம் இறைவனான சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

ராமப் ப்ரியாய ரகு நாத வர ப்ரதாய
நாதப் ப்ரியாய நரகார்னவ தாரணாய
புண்யேஷு புண்ய பரிதாய சுரார்ச்சிதாய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

ஸ்ரீ ராமனுக்குப் பிரியமானவனை, ரகு குல நாதனுக்கு வரமளித்தவனை, நாதத்தில் உறைபவனை, (பிறவி எனும்) நரகத்தை அழிப்பவனை, புனிதத்திலும் புனிதமானவனை, தேவர்கள் வழிபடும் தேவதேவனை, எம் இறைவனான சிவபெருமானை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

முக்தேஷ்வராய பலதாய கணேஷ்வராய
கீதப்ரியாய வ்ருஷபேஷ்வர வாஹனாய
மாதங்க சர்ம வசனாய மஹேஷ்வராய
தாரித்ரிய துக்க தகனாய நமசிவாய.

முக்தி நல்கும் எம் ஈஷ்வரனை, விநாயகனுக்கு அருள்பவனை, இசைக்கு மயங்குபவனை, ரிஷப வாகனனை, மதம் கொண்ட யானைத் தோலை உரித்து ஆடையாகக் கட்டியவனை, மேலே சொல்லப்பட்ட எல்லா பெயர்களுக்கும் உரித்தான மஹேஷ்வரனை, அனைத்து தரித்திர துக்கங்களையும் நீக்கி அருள வேண்டி நான் வணங்குகிறேன்.

பல ஸ்ருதி (பலன் துதி):

வசிஷ்டேன க்ருதம் ஸ்தோத்ரம்
சர்வ தாரித்ரிய நாசனம்
சர்வ சம்பத்கரம் ஷீஃக்ரம்
புத்ர பௌத்ராதி வர்தணம்
த்ரிசந்த்யம் யஹ் படே நித்யம்
ச ஹி ஸ்வர்கமவாப்னுயத்.

ரிஷி வசிஷ்டரால் அருளப்பட்ட இந்தத் துதியைப் பாடுபவர்களின் அனைத்து தரித்திரங்களும் நீங்கப் பெறும். சகல செல்வங்களும் விரைவில் வந்து சேரும். மனைவி மக்களோடு இன்ப மயமான வாழ்வு அமையும். தினமும் மூன்று வேளை இந்தத் துதியைப் பாடுபவர்களை சுவர்க்கம் புகுமாறு இறைவன் அருளுவான்.

ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்திருக்கும் 8 சிவாலயங்கள்

இந்தியா முழுதும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைந்திருக்கும் 8 சிவாலயங்கள்,
நிலம் – காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயில்
நெருப்பு – திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில்
நீர் – திருவானைக்கா ஜம்புகேசுவரர் கோயில்
ஆகாயம் – சிதம்பரம் நடராசர் கோயில்
காற்று – திருக்காளத்தி காளத்தீசுவரர் கோயில்
சிவனின் இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்களும் ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த கோவில்கள் ஆகும். அப்போது, எந்தவொரு தானியங்கி அல்லது செயற்கைக்கோள் உதவிகளும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் மட்டுமின்றி இமாலயத்தில் இருக்கும் கேதார்நாத்தும் கூட இதே நேர்கோட்டிலான தீர்க்கரேகையில் (longitude ) அமைந்திருப்பது வியப்பின் உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது.
கேதார்நாத்திலிருந்து இராமேஸ்வரம் வரை இடைப்பட்ட தொலைவு ஏறத்தாழ 2383 கிலோமீட்டர்கள் ஆகும்.
இவ்வளவு இடைப்பட்ட தூரத்தில் இடையிடையே அமைந்திருக்கும் இந்த சிவாலயங்கள் ஒரே தீர்க்கரேகையில் அமைந்திருப்பது அதிசயமே
1) கேதார்நாத் – கேதார்நாத் கோயில் (30.7352° N, 79.0669)
2) காலேஷ்வரம் – காலேஷ்வரா முக்தீஷ்வரா சுவாமி கோயில் (18.8110, 79.9067)
3) ஸ்ரீ காலஹஸ்தி – ஸ்ரீ காலஹஸ்தி கோயில் (13.749802, 79.698410)
4) காஞ்சிபுரம் – ஏகாம்பரநாதர் கோயில் (12.847604, 79.699798)
5) திருவானைக்காவல் – ஜம்புகேஸ்வரர் கோயில் (10.853383, 78.705455)
6) திருவண்ணாமலை – அண்ணாமலையார் கோயில் (12.231942, 79.067694)
7) சிதம்பரம் – நடராஜர் கோவிலில் (11.399596, 79.693559)
8) ராமேஸ்வரம் – ராமநாத கோயில் (9.2881, 79.3174)

ஸ்ரீ காலபைரவ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ காலபைரவ பஞ்சரத்னம் :
கட்கம் கபாலம் டமருகம் த்ரிஸூலம்
ஹஸ்தாம்புஜே ஸ்ந்நதம் த்ரிநேத்ரம்/
திகம்பரம் பஸ்ம விபூஷிதாங்கம்
நமாம்யஹம் பைரவமிந்து ஸூடம்//

கவித்வதம் ஸத்வரமேவ மோதான்
நதாலேயே ஸம்பு மனோபிராமம்/
நமாமி யாணீ க்ருத ஸார மேயம்
பவாப்தி பாரம் கம்யந்த மாஸூ//

ஜராதி துக்கௌக விபேத தக்ஷம்
விராகி ஸம்ஸேவ்ய பாதாரவிந்தம்/
நரபதிபத்வ ப்ரதமாஸூ நந்த்ரே
ஸுராதிபம் பைரவ மானதோஸ்மி//

ஸமாதி ஸம்பத் ப்ரதமானதேப்யோ
ரமா தவாத்யாசித பாதபத்மம்/
ஸமாதி நிஷ்டை ஸ்தரஸாதிகம்யம்
நமாம்யஹம் பைரவமாதி நாதம்//

கிராமகம்யம் மனஸாபி தூரம்
சராசரஸ்ய ப்ரபாவதி ஹேதும்/
கராக்ஷிபஸ் ஸூன்ய மாதாபிரம்யம்
பராவரம் பைரவமான தோஸ்மி//

– இதி ஸ்ரீ காலபைரவ பஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் –

தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்:

விஶ்வம்தர்பண த்றுஶ்யமான னகரீ துல்யம் னிஜாம்தர்கதம்
பஶ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதானித்ரயா |
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 1 ||
பீஜஸ்யாம்ததி வாம்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்னர்விகல்பம் புனஃ
மாயாகல்பித தேஶகாலகலனா வைசித்ர்யசித்ரீக்றுதம் |
மாயாவீவ விஜ்றும்பயத்யபி மஹாயோகீவ யஃ ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 2 |

யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதான் |
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேன்ன புரனாவ்றுத்திர்பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 3 ||
நானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண த்வாரா பஹிஃ ஸ்பம்ததே |
ஜானாமீதி தமேவ பாம்தமனுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 4 ||

தேஹம் ப்ராணமபீம்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச ஶூன்யம் விதுஃ
ஸ்த்ரீ பாலாம்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராம்தாப்றுஶம் வாதினஃ |
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 5 ||
ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேம்து ஸத்றுஶோ மாயா ஸமாச்சாதனாத்
ஸன்மாத்ரஃ கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோ‌உபூத்ஸுஷுப்தஃ புமான் |
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே யஃ ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 6 ||
பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்றுத்தா ஸ்வனு வர்தமான மஹமித்யம்தஃ ஸ்புரம்தம் ஸதா |
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 7 ||
விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பம்ததஃ
ஶிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்று புத்ராத்யாத்மனா பேததஃ |
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமிதஃ
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 8 ||
பூரம்பாம்ஸ்யனலோ‌உனிலோ‌உம்பர மஹர்னாதோ ஹிமாம்ஶுஃ புமான்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் |
னான்யத்கிம்சன வித்யதே விம்றுஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ
தஸ்மை குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 9 ||
ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்றுதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மின் ஸ்தவே
தேனாஸ்வ ஶ்ரவணாத்ததர்த மனனாத்த்யானாச்ச ஸம்கீர்தனாத் |
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வதஃ
ஸித்த்யேத்தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் || 10 ||