ஸ்ரீ ஸௌபாக்ய அஷ்டோத்ர ஸதநாமாவளி

ஸ்ரீ ஸௌபாக்ய அஷ்டோத்ர ஸதநாமாவளி.:

1) ஓம் காமேஸ்வர்யை நமஹ

2) ஓம் காம ஸக்த்யை நமஹ

3) ஓம் காம ஸௌபாக்ய தாயின்யை நமஹ

4) ஓம் காம ரூபாயை நமஹ

5) ஓம் காம கலாயை நமஹ

6) ஓம் காமின்யை நமஹ

7) ஓம் கமலாஸின்யை நமஹ

8) ஓம் கமலாயை நமஹ

9) ஓம் கல்பனா ஹீனாயை நமஹ

10) ஓம் கமநீய கலாவத்யை நமஹ

11) ஓம் கமலா பாரதீ ஸேவ்யாயை நமஹ

12) ஓம் கல்பிதா சேஷ ஸம்ஸ்ருதயே நமஹ

13) ஓம் அநுத்தராயை நமஹ

14) ஓம் அநகாயை நமஹ

15) ஓம் அனந்தாயை நமஹ

16) ஓம் அத்புத ரூபாயை நமஹ

17) ஓம் அநலோத் பவாயை நமஹ

18) ஓம் அதிலோக சரித்ராயை நமஹ

19) ஓம் அதி ஸுந்தர்யை நமஹ

20) ஓம் அதி ஸுப ப்ரதாயை நமஹ

21) ஓம் அக ஹந்த்ர்யை நமஹ

22) ஓம் அதி விஸ்தாராயை நமஹ

23) ஓம் அர்ச்சனா துஷ்டாயை நமஹ

24) ஓம் அமித ப்ரபாயை நமஹ

25) ஓம் ஏக ரூபாயை நமஹ

26) ஓம் ஏக வீராயை நமஹ

27) ஓம் ஏக நாதாயை நமஹ

28) ஓம் ஏகாந்தார்ச்சன ப்ரியாயை நமஹ

29) ஓம் ஏகஸ்யை நமஹ

30) ஓம் ஏகபாவ துஷ்டாயை நமஹ

31) ஓம் ஏக ரஸாயை நமஹ

32) ஓம் ஏகாந்த ஜனப்ரியாயை நமஹ

33) ஓம் ஏதமான ப்ரியாயை நமஹ

34) ஓம் ஏதத் பக்த பாதக நாஸின்யை நமஹ

35) ஓம் ஏலாமோத முகாயை நமஹ

36) ஓம் ஏனோத்ரி சக்ராயுத ஸம்ஸ்திதாயை நமஹ

37) ஓம் ஈஹா ஸூன்யை நமஹ

38) ஓம் ஈப்ஸிதாயை நமஹ

39) ஓம் ஈஸாதி ஸேவ்யாயை நமஹ

40) ஓம் ஈஸான வரங்கனாயை நமஹ

41) ஓம் ஈஸ்வர ஆக்ஞாபிகாயை நமஹ

42) ஓம் ஈகார பாவ்யாயை நமஹ

43) ஓம் ஈப்ஸித பலப்ரதாயை நமஹ

44) ஓம் ஈஸாநாயை நமஹ

45) ஓம் ஈதிஹராயை நமஹ

46) ஓம் ஈக்ஷாயை நமஹ

47) ஓம் ஈஷத் அருண அக்ஷ்யை நமஹ

48) ஓம் ஈஸ்வரேஸ்வர்யை நமஹ

49) ஓம் லலிதாம்பிகாயை நமஹ

50) ஓம் லலநா ரூபாயை நமஹ

51) ஓம் லய ஹீநாயை நமஹ

52) ஓம் லஸத் தநவே நமஹ

53) ஓம் லய ஸர்வாயை நமஹ

54) ஓம் லயக்ஷோணயே நமஹ

55) ஓம் லய கர்த்யை நமஹ

56) ஓம் லய ஆத்மிகாயை நமஹ

57) ஓம் லகிம்நே நமஹ

58) ஓம் லகு மத்யாட்யாயை நமஹ

59) ஓம் லலமாநாயை நமஹ

60) ஓம் லகு த்ருதாயை நமஹ

61) ஓம் ஹயாரூடாயை நமஹ

62) ஓம் ஹதாமித்ராயை நமஹ

63) ஓம் ஹர காந்தாயை நமஹ

64) ஓம் ஹரிஸ்துதாயை நமஹ

65) ஓம் ஹயக்ரீவ இஷ்டதாயை நமஹ

66) ஓம் ஹாலாப்ரியாயை நமஹ

67) ஓம் ஹர்ஷ ஸமுத்பவாயை நமஹ

68) ஓம் ஹர்ஷணாயை நமஹ

69) ஓம் ஹல்லகா பாங்க்யை நமஹ

70) ஓம் ஹஸ்த்யந்த ஐஸ்வர்ய தாயின்யை நமஹ

71) ஓம் ஹலஹஸ்த அர்ச்சிதபதாயை நமஹ

72) ஓம் ஹவிர்தாந ப்ரஸாதின்யை நமஹ

73) ஓம் ராமாயை நமஹ

74) ஓம் ராமார்ச்சிதாயை நமஹ

75) ஓம் ராக்ஞ்யை நமஹ

76) ஓம் ரம்யாயை நமஹ

77) ஓம் ரவமய்யை நமஹ

78) ஓம் ரதயே நமஹ

79) ஓம் ரக்ஷிண்யை நமஹ

80) ஓம் ரமண்யை நமஹ

81) ஓம் ராகாயை நமஹ

82) ஓம் ரமணீ மண்டல ப்ரியாயை நமஹ

83) ஓம் ரக்ஷித அகில லோகேஸாயை நமஹ

84) ஓம் ரக்ஷோகண நிஷுதின்யை நமஹ

85) ஓம் அம்பாயை நமஹ

86) ஓம் அந்தக காரிண்யை நமஹ

87) ஓம் அம்போஜ ப்ரியாயை நமஹ

88) ஓம் அந்தக பயங்கர்யை நமஹ

89) ஓம் அம்பு ரூபாயை நமஹ

90) ஓம் அம்புஜகராயை நமஹ

91) ஓம் அம்புஜ ஜாத வரப்ரதாயை நமஹ

92) ஓம் அந்த:பூஜா ப்ரியாயை நமஹ

93) ஓம் அந்தஸ்த ரூபிண்யை நமஹ

94) ஓம் அந்தர்வ ஸோமய்யை நமஹ

95) ஓம் அந்தகாராதி வாமாங்க ஸ்திதாயை நமஹ

96) ஓம் அந்த: ஸுகரூபிண்யை நமஹ

97) ஓம் ஸர்வக்ஞாயை நமஹ

98) ஓம் ஸர்வகாயை நமஹ

99) ஓம் ஸாராயை நமஹ

100) ஓம் ஸமாயை நமஹ

101) ஓம் ஸமஸுகாயை நமஹ

102) ஓம் ஸத்யை நமஹ

103) ஓம் ஸந்தத்யை நமஹ

104) ஓம் ஸந்ததாயை நமஹ

105) ஓம் ஸோமாயை நமஹ

106) ஓம் ஸர்வஸ்யை நமஹ

107) ஓம் ஸாங்க்யாயை நமஹ

108) ஓம் ஸ்ரீ வித்யாயை நமஹ

– இதி ஸ்ரீ ஸௌபாக்ய அஷ்டோத்ர ஸதநாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s