சிவ பஜனை பாடல்கள் – Shiva bhajans

சிவ பஜனை பாடல்கள்
ஓம் நமசிவாய

கொன்றையைத் தரித்தவனே ஓம் நமசிவாய
காமனை யெரித்தவனே ஓம் நமசிவாய
காலனை யுதைத்தவனே ஓம் நமசிவாய
மங்கையை வரித்தவனே ஓம் நமசிவாய
கங்கையைத் தரித்தவனே ஓம் நமசிவாய
முப்புரம் எரித்தவனே ஓம் நமசிவாய
===============================

ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம்
ஹர ஹர ஹர ஹராய நம ஓம்
ஹர ஹர ஹர ஹராய நம ஓம்
சிவ சிவ சிவ சிவாயா நம ஓம்
சிவ சிவ சிவ சிவாயா நம ஓம்

டம டம டம டமரு பதே
டம டம டம டமரு பதே
தீமீதக தீமீதக தீமீதக மிருதங்க பாஜே
தீமீதக தீமீதக தீமீதக மிருதங்க பாஜே
ஹர ஹர மஹா தேவா
ஹர ஹர மஹா தேவா
கங்காதர கங்காதர கங்காதர
கங்காதர கங்காதர கங்காதர
=======================top
போலோ போலோ சப் மில் போலோ
ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
போலோ போலோ சப் மில் போலோ
ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

ஜூட் ஜடா மேன் கங்கா தாரி
த்ரிஷுல தாரி டமரு பஜெ
டம டம டம டம டமரு பஜெ
கூஞ் ஊத ஓம் நம சிவாய
ஓம் நம சிவாயஓம் நம சிவாய
போலோ போலோ சப் மில் போலோ
============================top
சிவாய பரமேஷ்வராய, சந்திரஷேகராய நம ஓம்
பவாய குண சாம்பவாய சிவ தாண்டவாய நம ஓம்
சிவாய பரமேஷ்வராய, சந்திரஷேகராய நம ஓம்
பவாய குண சாம்பவாய சிவ தாண்டவாய நம ஓம்
==================================top

பம் பம் போலோ
சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ
சிவ சிவ பம் பம் போலோ
ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர
ஹர ஹர பம் பம் போலோ

போலோ நாதா உமாபதே ஷம்போ சங்கரபசுபதே
சிவ சிவ சிவ ஹர ஹர ஹர
ஹர ஹர ஹர – சிவ சிவ சிவ
சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ சிவ
சிவ சிவ பம் பம் போலோ
ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர
ஹர ஹர பம் பம் போலோ
==================================top
பொன்னார் மேனியனே புலித் தோலை அரைக்கு அசைத்து
மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே
மன்னே மா மணியே மழ பாடி உள் மாணிக்கமே
அன்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே!

==================================top

தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர் தூவெண் மதி சூடி
காடுடைய சுடலைப் பொடிபூசி என் உள்ளம் கவர் கள்வன்
ஏடுடைய மலரான் முனைநான் பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த
பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவன் அன்றே!

==================================top
சிவசிவ என்கிலர் தீவினை யாளர்
சிவசிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்
சிவசிவ என்றிடத் தேவரும் ஆவர்
சிவசிவ என்னச் சிவகதி தானே

==================================top
காதலாகி கசிந்துருகி கண்ணீர் மல்கி
ஓதுவார் தமை நல்நெறிக்கு உய்ப்பது
வேதநான் கினும் மெய்பொருள் ஆவது
நாதன் நாமம் நமச்சிவாயமே

==================================top

Advertisements

One thought on “சிவ பஜனை பாடல்கள் – Shiva bhajans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s