ராம பஜனை பாடல்கள் – Rama bhajans

ராம பஜனை பாடல்கள்
=============================
ஆத்மா ராம ஆனந்த ரமண
அச்சுத கேஷவ ஹரி நாராயண
பவ பய ஹரண வந்தித சரணா
ரகு குல பூஷன ராஜீவ லோசன
ஆதி நாராயண ஆனந்த ஷயன
சச்சிதானந்த ஸ்ரீ சத்ய நாராயண

================================

தசரத நந்தன ராம ராம்
தயா சாகர ராம ராம் (2)
பசுபதி ரஞ்சன ராம ராம்
பாபா விமோசன ராம ராம் (2)
லக்ஷ்மண சேவித்த ராம ராம்
லக்ஷ்மி மனோஹர ராம ராம் (2)
சூக்ஷ்மா ஸ்வரூப ராம ராம்
சுந்தரா வதன ராம ராம் (2)

===============================

ராகவா சுந்தரா ராம ரகுவரா
பரம பாவனா ஹே ஜகத் வந்தன
பதிதோ தாரண பக்த பரயண
ராவண மர்த்தன விக்ன பஞ்சன
===============================
ரகுபதி ராகவா ராஜா ராம்
பதீத்த பாவனா சீதா ராம்
ரகுபதி ராகவா ராஜா ராம்
பதீத்த பாவனா சீதா ராம்
===============================TOP

ராமா ராமா ராமா வென்று நாமம் சொல்லி
பாடணும் நாமம் சொல்லி பாடணும்
நாமம் சொல்லத் தெரியாவிட்டால் நல்லவரோடுசேரணும்
எண்ணி எண்ணிப் பார்க்கணும் ஏகாந்தமாய் இருக்கணும்
என்றும அவன் சொரூபத்தில் ஈடுபட்டே இருக்கணும்

கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று பஜனை பண்ணி பார்க்கணும்
பஜனை பண்ணத் தெரியாவிட்டால் பக்தர்களோடு சேரணும்
விட்டல் விட்டல் விட்டல் என்று கையைத் தட்டி பாடணும்
கையைத் தட்டத் தெரியாவிட்டால் கவனம் வைத்து கேட்கணும்
=================================TOP

ராம ராம ராம ராம ராம நாம தரகம்
ராம க்ருஷ்ண வாசுதேவ பக்தி முக்தி தாயகம்
ஜானகி மனோஹாரம் சர்வ லோக நாயகம்
சங்கராதி செவியா மான திவ்யா நாம கீர்த்தனம்

ராமச்சந்திர ரகுவீர ராமச்சந்திர ரன தீர
ராமச்சந்திர ரகு ராம ராமச்சந்திர பரந்தாமா
ராமச்சந்திர ரகு நாதா ராமச்சந்திர ஜகன் நாதா
ராமச்சந்திர மம பந்தோ ராமச்சந்திர தயா சிந்தோ
ராமச்சந்திர மம தெய்வம் ராமசந்திர குல தெய்வம்
=======================================TOP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s