தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்

தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்:

விஶ்வம்தர்பண த்றுஶ்யமான னகரீ துல்யம் னிஜாம்தர்கதம்
பஶ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதானித்ரயா |
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 1 ||
பீஜஸ்யாம்ததி வாம்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்னர்விகல்பம் புனஃ
மாயாகல்பித தேஶகாலகலனா வைசித்ர்யசித்ரீக்றுதம் |
மாயாவீவ விஜ்றும்பயத்யபி மஹாயோகீவ யஃ ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 2 |

யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதான் |
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேன்ன புரனாவ்றுத்திர்பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 3 ||
நானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண த்வாரா பஹிஃ ஸ்பம்ததே |
ஜானாமீதி தமேவ பாம்தமனுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 4 ||

தேஹம் ப்ராணமபீம்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச ஶூன்யம் விதுஃ
ஸ்த்ரீ பாலாம்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராம்தாப்றுஶம் வாதினஃ |
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 5 ||
ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேம்து ஸத்றுஶோ மாயா ஸமாச்சாதனாத்
ஸன்மாத்ரஃ கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோ‌உபூத்ஸுஷுப்தஃ புமான் |
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே யஃ ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 6 ||
பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்றுத்தா ஸ்வனு வர்தமான மஹமித்யம்தஃ ஸ்புரம்தம் ஸதா |
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 7 ||
விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பம்ததஃ
ஶிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்று புத்ராத்யாத்மனா பேததஃ |
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமிதஃ
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 8 ||
பூரம்பாம்ஸ்யனலோ‌உனிலோ‌உம்பர மஹர்னாதோ ஹிமாம்ஶுஃ புமான்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் |
னான்யத்கிம்சன வித்யதே விம்றுஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ
தஸ்மை குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 9 ||
ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்றுதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மின் ஸ்தவே
தேனாஸ்வ ஶ்ரவணாத்ததர்த மனனாத்த்யானாச்ச ஸம்கீர்தனாத் |
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வதஃ
ஸித்த்யேத்தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் || 10 ||

தட்சிணாமூர்த்தி நவரத்னமாலிகா ஸ்தோத்திரம்

தட்சிணாமூர்த்தி நவரத்னமாலிகா ஸ்தோத்திரம்
1. மூலேவடஸ்ய முனிபுங்கவ ஸேவ்யமானம்
முத்ராவிசேஷ முகுளீக்ருத பாணிபத்மம்
மந்தஸ்மிதம் மதுரவேஷ முதாரமாத்யம்
தேஜஸ்ததஸ்து ஹ்ருதிமே தருணேந்து சூடம்
2. சாந்தம் சாரத சந்த்ர காந்திதவளம்
சந்த்ராபிராமானனம்
சந்த்ரார்கோபம காந்தி குண்டலதரம்
சந்த்ராவதாதாம் சுகம்
வீணாபுஸ்தகமக்ஷஸூத்ரவலயம்
வ்யாக்யான முதராம் கரை:
பிப்ராணம் கலேயே ஹ்ருதா மம ஸதா
சாஸ்தாரமிஷ்டரார்த்ததம்.
3. கர்பூரகாத்ரமரவிந்த தளாயதாக்ஷம்
கர்பூரஸீதளஹ்ருதம் கருணாவிலாஸம்
சந்த்ரார்த்தசேகர மனந்தகுணாபிராமம்
இந்த்ராதிஸேவ்ய பதபங்கஜமீசமீடே.
4. த்யுத்ரோரத ஸ்வர்ணமயாஸனஸ்தம்
முத்ரோல்லஸத்பாஹுமுதாரகாயம்
ஸத்ரோஹிணிநாத களாவதம்ஸம்
பத்ரோதிதம் கஞ்சன சிந்தயாம.
5. உத்யத்பாஸ்கர ஸன்னிபம் த்ரிணயனம்
ச்வேதாங்கராகப்ரபம்
பாலம் மௌஞ்சிதரம் ப்ரஸன்னவதனம்
ந்யக்ரோதமூலேஸ்திதம்
பிங்காக்ஷம் ம்ருகசாபகஸ்திதிகரம்
ஸுப்ரஹ்ம ஸுத்ராக்ருதிம்
பக்தா நாமபயப்ரதம் பயஹரம்
ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்திகம்.
6. ஸ்ரீகாந்தத்ருஹிணோபமன்யு தபன
ஸ்கந்தேந்த்ர நந்த்யாதய;
ப்ராகீனா குரவோபியஸ்ய
கருணாலேசாத்கதாகௌரவம்
தம் சர்வாதிகுரும் மனோக்ஞவபுஷம்
மந்தஸ்மிதாலங்க்ருதம்
7. சின்முத்ராக்ருதி முக்தாபாணி நளினம்
சித்தே ஸிவம குர்மஹே.
கபர்தினம் சந்த்ரகளாவதம்ஸம்
த்ரிணேத்ரமிந்துப்ரதிமானநோஜ்வலம்
சதுர்புஜம் க்ஞானதமக்ஷüத்ர புஸ்தாக்னி
ஹஸ்தம் ஹ்ருதிபாவயேச்சிவம்.
8. வாமோரூபரிஸம்ஸ்திதாம் கிரிஸுதா
மன்யோன்யமாலிங்கிதாம்
ச்யாமாமுத்பலதாரிணீம்
சசிநிபாஞ்சாலோகயந்தம் சிவம்
ஆச்லிஷ்டனே கரேண புஸ்தகமதோ
கும்பம்ஸுதாபூரிதம்
முத்ராம் க்ஞானமயீம் ததானமபரை:
9. முக்தாக்ஷமாலாம்பஜே.
வடதருநிகடநிவாஸம் படுதர
விக்ஞான முத்ரிதகராப்ஜம்
கஞ்சளதேசிகமாத்யம்
கைவல்யாநந்த கந்தளம வந்தே.