ஸ்ரீ காலபைரவ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ காலபைரவ பஞ்சரத்னம் :
கட்கம் கபாலம் டமருகம் த்ரிஸூலம்
ஹஸ்தாம்புஜே ஸ்ந்நதம் த்ரிநேத்ரம்/
திகம்பரம் பஸ்ம விபூஷிதாங்கம்
நமாம்யஹம் பைரவமிந்து ஸூடம்//

கவித்வதம் ஸத்வரமேவ மோதான்
நதாலேயே ஸம்பு மனோபிராமம்/
நமாமி யாணீ க்ருத ஸார மேயம்
பவாப்தி பாரம் கம்யந்த மாஸூ//

ஜராதி துக்கௌக விபேத தக்ஷம்
விராகி ஸம்ஸேவ்ய பாதாரவிந்தம்/
நரபதிபத்வ ப்ரதமாஸூ நந்த்ரே
ஸுராதிபம் பைரவ மானதோஸ்மி//

ஸமாதி ஸம்பத் ப்ரதமானதேப்யோ
ரமா தவாத்யாசித பாதபத்மம்/
ஸமாதி நிஷ்டை ஸ்தரஸாதிகம்யம்
நமாம்யஹம் பைரவமாதி நாதம்//

கிராமகம்யம் மனஸாபி தூரம்
சராசரஸ்ய ப்ரபாவதி ஹேதும்/
கராக்ஷிபஸ் ஸூன்ய மாதாபிரம்யம்
பராவரம் பைரவமான தோஸ்மி//

– இதி ஸ்ரீ காலபைரவ பஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் –