ஸ்ரீ நாமகிரி தாயார் ஸ்தோத்ரம்

For Knowledge recite this below mantra.

ஸ்ரீ நாமகிரி தாயார் ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ வித்யா மந்த்ர ரத்ன ப்ரகடித விபவா

ஸ்ரீ சுபலாபூர்ண காமசர்வேஸபிரார்த்திதா

ஸகலசுரநூதஸர்வ சாம்ராஜ்ய தாத்ரி

லக்ஷ்மி ஸ்ரீ வேத கர்பாவிதுரது மதிஸாவிஸ்வ கல்யாண பூமா

விஸ்வ க்ஷேமாதம் யோக விமல குணவதி விஷ்ணு வக்ஷஸ்தல ஸ்தா

Above prayer is addressed to Goddess Namagiri, The goddess in the Lakshmi Narasimha Swamy temple in Namakkal in Tamil Nadu. The mathematiocal genius Dr.Srinivasa Ramanujam belonged to this place and considered that his knowledge of Mathematics was due to the grace of this goddess. He was fond of chanting the following stotra. Devotees believe that chanting this stota would make you strong in Mathematics.

Advertisements

கர்ப்பரட்சாம்பிகை சுலோகம் – 3

ஹே ஸங்கர ஸமரஹா ப்ரமதாதி

நாதரி மன்னாத சரம்ப சரிசூட

ஹர திரிசூலின் சம்போ சுகப்ரஸவ

க்ருத் பவமே தயாளோ

ஹேமாதவி வனேஸ

பாலயமாம் நமஸ்தே!

 

ஹிம்வத் யுத்தரே பார்ஸ்வே

ஸுரதர நாம யாஷினீ

தஸ்யா ஸ்மரண மாத்ரேண

விசல்யா கர்ப்பிணி பவேது!!

 

கர்ப்பரட்சாம்பிகை சுலோகம் -2

 

தேவேந்திராணி நமஸ்துப்யம்

தேவேந்திர பிரியபாமினி

விவாக பாக்யம் ஆரோக்யம்

புத்ரலாபம்ச தேஹிமே

பதிம் தேஹி சுதம் தேஹி

சௌபாக்யம் தேஹிமே சுபே

சௌமாங்கல்யம் சுபம் ஞானம்

தேஹிமே கர்ப்பரனுகே

காத்யாயிணி மஹாமாயே

மஹாயோகின்யதீஸ்வரி

நந்த கோப சுதம் தேவி

பதிம் மே குருதே நம

கர்ப்பரட்சாம்பிகை சுலோகம் -1

சுலோகம் -1
ஆயாஹி பகவன் பிரமன் பிரஜா கர்தஹ ப்ரஜாபதே
ப்ரக்ரிஹ் நீஷ்வ பலிம் ச இமம் சாபத்தியம் ரக்ஷா கர்பிணீம்
சுலோகம் -2
அஷ்வினோ தேவ தேவேசோ ப்ரக்ருஹ் நீதன் பலிம் திவிமம்
சாபத்யாம் கர்பிணீம் ச இமம் ரக்ஷதாம் பூஜாயா நாயா
சுலோகம் – 3
ருத்ராக்ஷா ஏகாதஷ ப்ரோக்த பிரக்ர நந்து பலிம் திவிமம்
யக்ஷ மாகம் ப்ரீதயே வ்ருதம் நித்யம் ரக்ஷந்து கர்பிணீம்
சுலோகம் – 4
ஆதித்யா த்வாதச ப்ரோக்தஹ ப்ரக்ரிம் நீத்வம் பலிம் திவிமம்
யஷ்மாகம் தேஜஸாம் வ்ரித்ய நித்யம் ரக்ஷத கர்பிணீம்
சுலோகம் – 5
விநாயகா கநாத்யக்ஷ சிவ புத்ர மஹாபல
பிரக்ரிஹநீஷ்வ பலிம் ச இமம் சாபத்யம் ரக்க்ஷ கர்பிணீம்
சுலோகம் – 6
ஸ்கந்த ஷண்முக தேவேஷா புத்ர ப்ரீத்தி விவர்தன
பிரக்ரிஹநீஷ்வ பலிம் ச இமம் சாபத்யம் ரக்க்ஷ கர்பிணீம்
சுலோகம் – 7
ப்ரபாசஹ பிரபாவஷ்யமஹ ப்ரத்யௌஷொவ் மாருதோ இனலஹ
திருவோதர த்ரஷைவ வாசவொஷ்டொவ் ப்ரகீர்த்தி தஹ
பிரக்ருஹ்நீ த்வம் பலிம் ச இமம் நித்யம் ரக்ஷத கர்பிணீம்
சுலோகம்-8
பிதுர்தேவி பிதுஷ் ஸ்ரேஷ்டே பஹு புத்ரி மஹா பலி
பூத ஸ்ரேஷ்டே நிஷ வாசே நிர்வ்ரீத்ய சௌனக ப்ரியே
பிரக்ரிஹநீஷ்வ பலிம் ச இமம் சாபத்யம் ரக்க்ஷ கர்பிணீம்
சுலோகம்-9
ரக்ஷ ரக்ஷ மகாதேவா பக்த அனுக்ரஹ காரக
பக்ஷி வாஹன கோவிந்தா சாபத்யம் ரக்க்ஷ கர்பிணீம்