ரெங்கநாதாஷ்டகம்-Ranganathashtakam

ஸ்ரீ ரெங்கநாதாஷ்டகம்
பாடல்:ஆதிசங்கரர்

ஆனந்த ரூபே நிஜபோதரூபே ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபே ச்ருதிமூர்த்திரூபே சசாங்கரூபே ரம்ணீயரூபே ஸ்ரீரங்கரூபே ரமதாம் மநோமே //

காவேரி தீரே கருணா விலோலே ம.ந்தாரமூலே த்ருத சாரு கேலே
தைத்யாந்த காலே அகிலலோகலீலே ஸ்ரீரங்கரூபே ரமதாம் மநோமே //

லக்ஷ்மீ நிவாஸே ஜகதாம் நிவாஸே ஹ்ருதபத்ம வாஸே ரவ்விபிம்ப வாஸே
குணவ்ருந்த வாஸே ஸ்ரீரங்கரூபே ரமதாம் மநோமே //

ப்ரஹ்மாதி வ.ந்த்யே ஜகதேக வந்த்யே முகுந்த வந்த்யே ஸுர.நாத வந்த்யே
ஸநகாதி வந்த்யே ஸ்ரீரங்க வந்த்யே ரமதாம் மநோமே //

ப்ரஹ்மாதி ராஜே கருடாதி ராஜே வைகுண்ட ராஜே ஸுரராஜராஜே
த்ரைலோக்யராஜே அகில லோக ராஜே ஸ்ரீரங்க ராஜே ரமதாம் ம.நோமே //

அமோகமுத்ரே பரிபூர்ண நித்ரே ஸ்ரீயோக நித்ரே ஸஸமுத்ர நித்ரே
ச்ரிதைகபத்ரே ஜகதேக நித்ரே ஸ்ரீரங்க பத்ரே ரமதாம் மநோமே //

ஸசித்ர சாயி புஜகேந்த்ர சாயி நந்தாங்க சாயி கமலாங்க சாயி
க்ஷீராப்தி சாயி வடபத்ர சாயி ஸ்ரீரங்க சாயி ரமர்தாம் மநோமே //

இதம் ஹி ரங்கம் த்யஜதா மிஹாங்கம் புனர் நசாங்கம் யதி சாங்கமேதி
கரணாம்பு காங்கம் யாநே விஹங்கம் சயனே புஜங்கம் //

ரங்கநாதாஷ்டகம் புண்யம் ப்ராதருத்தாய ய: படேத் ஸர்வாந் காமா
நவாப்னோதி ரங்க ஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் //

Advertisements

காயத்ரீ ராமாயணம்- Gayathri Ramayanam

காயத்ரி ராமாயணம்

பாடல் : ___

இந்த காயத்ரி ராமாயணத்தை படிப்பதால் காய்த்ரி ஜபம் செய்த புணயமும் ராமாயணம் முழுவதும் படித்த பலனையும் பெறலாம்

தபஸ்ஸ்வாத்யாயநிரதம் தபஸ்வீ வாக்விதாம் வரம்
நாரதம் ப்ரிபப்ரச்ச வால்மீகிர் முநிபுங்கவம் //

ஸ ஹத்வா ராக்ஷஸாந் ஸர்வான் யக்ஞக்நான் ரகுநந்தன:
ரிஷிபி: பூஜித: ஸம்யக் யதேந்த்ரோ விஜயீபுரா //

விஸ்வாமித்ரஸ்து தர்மாத்மா ஸ்ருத்வா ஜனகபாஷித:
வத்ஸ ராம் தனு: பஸ்ய இதி ராகவம்ப்ரவீத் //

துஷ்டாவாஸ்ய ததா வம்ஸம் ப்ரவிஸ்ய ஸ விஸாம்புதே
ஸயநீயம் நரேந்த்ரஸ்ய ததாசாத்ய வ்யதிஷ்டத //

வனவாசம் ஹி ஸங்க்யாய வாஸாம்ஸ்யாபரணானி ச
பர்தாரமனுகச்சந்த்யை சீதாயை ஸ்வஸுரோ ததௌ //

ராஜா ஸத்யம் ச தர்ம்ஸ்ச ராஜா குலவதாம் குலம்
ராஜா மாதா பிதா சைவ ராஜா ஹிதகரோ ந்ருணாம் //

நிரீக்ஷ்ய ஸ முஹூர்த்தம் து ததர்ஸ பரதோ குரும்
உடஜே ராமமாசீனம் ஜடாமண்டலதாரிணம் //

யதி: புத்தி: த்ருஷ்டும் அகஸ்த்யம் தம் மஹாமுனிம்
அத்யைவகமனே புத்திம் ரோசயஸ்வ மஹாயஸ: //

பரதஸ்யார்யபுத்ரஸ்ய ஸ்வஸ்ரூணாம் மம ச ப்ரபோ
ம்ருகரூபமிதம் வ்யக்தம் விஸ்மயம் ஜனயிஷ்யதி //

கச்ச ஸீக்ரமிதோ ராம ஸுக்ரீவ.ந்தம் மஹாபலம்
வ்யஸ்ய.ந்தம் குரு க்ஷிப்ரம் இதோ கத்வாத்ய ராகவ: //

தேஸகாலௌ ப்ரதீக்ஷஸ்வ சமமாண: ப்ரியாப்ரியே
ஸுகது:க்கஸஹ: காலே ஸுக்ரீவவஸகோ பவ: //

வந்த்யாஸ்தே து தபஸ்ஸித்தாஸ்தாபஸா வீதகல்மஷா:
ப்ரஷ்டவ்யா சாபி சீதயா: ப்ரவ்ருத்திர்வினையான் விதை:

ஸ நிர்ஜித்ய புரீம் ஸ்ரேஷ்டாம் லங்காம் தாம் காம்ரூபிணீம்
விக்ரமேண மஹா: தேஜா: ஹநுமான் மாருதாத்மஜ: //

தன்யா தேவா: ஸகந்தர்வா: ஸ்த்தாஸ்ச பரமர்ஷய:
மம பஸ்யந்தி யே நாதம் ராமம் ராஜீவலோசனம் //

மங்களாபிமுகே தஸ்ய ஸா ததாஸீன்மஹாகபே
உபதஸ்தே விஸாலாக்ஷீ ப்ரயதா ஹவ்யவாஹனம் //

ஹிதம் மஹார்த்தம் ம்ருதுஹேதுஸமிதம்
வ்யதீதகாலாயதிஸம்ப்ரதிக்ஷமம்
நிஸம்ய தத்வாக்யமுபஸ்திதஜ்வர
ப்ரஸங்கவானுத்தரமேததப்ரவீத் //

தர்மாத்மா ரக்ஷஸாம் ஸ்ரேஷ்ட:
ஸம்ப்ராப்தோsயம் விபீஷண:
லங்கைஸ்வர்யம் த்ருவம் ஸ்ரீமா
நயம் ப்ராப்நோத்யகண்டகம் //

யோ வஜ்ரபாதாஸனிஸன்னிபாதாத்
ந சுக்ஷூபே நாபி ச்சால ராஜா
ஸ ராமபாணார்பிஹதோ ப்ருஸார்த்த:
சசாலசாபம் ச முமோச வீர: //

யஸ்ய விக்ரமமாஸாத்ய ராக்ஷஸா நிதனம் கதா:
தம் மந்யே ராகவம் வீரம் நாராயணம்னாமயம் //

ந தே தத்ருஸிரே ராமம் தஹந்தமரிவாஹினீம்
மோஹிதா: பரமாஸ்த்ரேன காந்தர்வேண மஹாதமனா //

ப்ரணம்ய தேவதாப்யஸ்ச்ச ப்ராஹ்மணே ப்யஸ்ச மைத்லீ
பத்தாஞ் ஜலிபுடா சேதமுவாசாக்.நிஸமீபத: //

சல.நாத் பர்வதே.ந்த்ரஸ்ய கணா தேவாஸ்ச கம்பிதா:
சசால பார்வதீ சாபி ததாஸ்லிஷ்டா மஹேஸ்வரம் //

தாரா: புத்ரா: புரம் ராஷ்ற்றம் போகாச்சாதனபாஜனம்
ஸர்வமேவாவிபக்.நம் நோ பவிஷ்யதி ஹரீஸ்வர: //

யாமேவ ராத்ரிம் ஸத்ருக்ன: பர்ணஸாலாம் ஸமாவிஸத்
தாமேவ ராத்ரிம் சீதாபுஇ ப்ரஸூதா தாரகத்வயம் //

இதம் ராமாயணம் க்ருத்ஸ்னம் காயத்ரீபீஜஸம்யுதம்
த்ரிஸந்த்யம் ய: படே.ந்நித்யம் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே //

காயத்ரீ ராமாயணம் ஸம்பூர்ணம்

ராமச்சந்திராஷ்டகம்-Ramachandra ashtakam

ஸ்ரீ ராமச்சந்திராஷ்டகம்

பாடல் : ஆதிசங்கரர்

ஸுக்ரீவ மித்ரம் பரமம் பவித்ரம் ஸீதா களத்ரம் நவமேக காத்ரம் காருண்ய பாத்ரம் சதபத்ர நேத்ரம் ஸ்ரீ ராம்ச்ச்ந்த்ர ஸததம் நமாமி /

ஸம்ஸார ஸாரம் நிகமப்ரசாரம் தர்மாவதாரம் ஹ்ருதமூபிபாரம் ஸதா நிர்விஹாரம் ஸுகஸிந்து ஸாரம் ஸ்ரீ ராம்ச்ச்ந்த்ர ஸததம் நமாமி /

லக்ஷ்மீ விலாஸம் ஜகதோ நிவாஸம் பூதேவ வாஸம் சரதிந்து ஹாஸம் லங்கா வினாஸம் புவனப்ரகாஸம் ஸ்ரீ ராம்ச்ச்ந்த்ர ஸததம் நமாமி /

ம.ந்தார மாலம் வசநே ரஸாலம் குணைர் விசாலம் ஹத சப்த ஜாலம் க்ரவ்யாத காலம் ஸுரலோக பாலம் ஸ்ரீ ராம்ச்ச்ந்த்ர ஸததம் நமாமி /

வேதாந்த ஜ்ஞானம் ஸகலே ஸமாநம் ஹ்ருதாரி மானம் த்ருத ஸப்ரதானம் கஜேந்த்ர யா.நம் விகலா வாஸனம் ஸ்ரீ ராம்ச்ச்ந்த்ர ஸததம் நமாமி /

ச்யாமாபி ராமம் நயநாபி ராமம் குணாபி ராமம் வசஸாபி ராமம் விச்வ ப்ரணாமம் க்ருத பக்த காமம் ஸ்ரீ ராம்ச்சந்த்ர ஸததம் நமாமி /

லீலா சரீரம் ரணரங்க தீரம் விச்வைக வீரம் ரகுவம்ஸ ஹாரம் கம்பீர நாதம் ஜித ஸர்வ வாதம் ஸ்ரீ ராம்ச்சந்த்ர ஸததம் நமாமி /

கலேதி பீதம் ஸுஜ.நே விநீதம் ஸாமோ பகீதம் ஸ்வகுலே ப்ரதீதம் தாரப்ர கீதம் வசநாத் வ்யதீதம் ஸ்ரீ ராம்ச்சந்த்ர ஸததம் நமாமி /

ப்ரஹ்மாதி வேத ஸ்வ்யாய ப்ரஹ்மண்யாய மஹாத்மநே ஜானகீ ப்ராண நாதாய ரகுநாதாய மங்களம் //

ஹநுமத் அஷ்டகம்-hanuman ashtakam

ஸ்ரீ ஹநுமத் அஷ்டகம்

வைகாஸ மாஸ க்ருஷ்ணாயாம் தஸமி மந்த மாஸேரே /
பூர்வ பத்ராஸு ஜாதாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

குரு கௌரவ பூர்ணாய பலாபூப ப்ரியாய
நாநா மாணிக்ய ஹஸ்தாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

ஸுவர்சலா களத்ராய சதுர்புஜ தராய ச
உஷ்ட் ராருடாய வீராய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

திவ்ய மங்கள தேஹாய பீதாம்பர தராய
தப்தகாஞ்சன வர்ணாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

பக்த ரக்ஷண சீலாய ஜாநகீ சோகஹாரணே
ஜகத் பாவக நேத்ராய மங்களம் ஸ்ரீ ஹ்நுமதே //

பம்பாதீர விஹாராய சௌமித்ரி ப்ராண தாயிணே
ஸ்ருஷ்டி காரண பூதாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

ரம்பாவ.ந விஹாராய ஸுஹத்மாதட வாஸிநே
ஸர்வ லோகைக கண்ட்டாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

பஞ்சாநநாய பீமாய கால/நேமி ஹராய ச
கௌண்டிந்ய கோத்ராய ஜாதாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநுமதே //

கங்காஷ்டகம்-Gangashtakam

கங்காஷ்டகம்
பாடல்:ஆதிசங்கரர்

பகவதி பவலீலாமௌலுமாலே தவாம்ப
கணமணுபரிமாணம் ப்ராணிநோ யே ஸ்ப்ருசந்தி!
அமரநகர நாரீ சாமரக்ராஹிணீநாம்
விகதகலி கலங்காதங்கமங்கே லுடந்தி!

ப்ரஹ்மாண்டம் கண்டயந்தீ ஹரசிரஸி ஜடாவல்லி முல்லாஸயந்தீ
ஸ்வர்லோகாதாபதந்தீ கனககிரி குஹா கண்ட சைலாத் ஸ்கலந்தீ!
க்ஷே£ணூப்ருஷ்டே லுடந்தீ துரிதசயசமூ:நிர்பரம் பர்த்ஸயந்தீ
பாதோதிம் பூரயந்தீஸுரநகரஸரித் பாவநீ ந:புனாது!!

மஜ்ஜந் மாதங்க கும்பச்யுத மதமதிரா மோத மத்தாலிஜாலம்
ஸ்நாநை:ஸித்தாங்கநாநாம் குசயுக விகலத் குங்குமாஸங்க பிங்கம்மி
ஸாயம் ப்ராதர் முனீநாம் குசகுஸுமசயை:சன்ன தீரஸ்தநீரம்
பாயாத் நோ காங்கமம்ப:கரிகர மகரா க்ராந்த ரம்ஹஸ்தரங்கம் II

ஆதௌ ஆதிபிதாமஹஸ்ய நியம வ்யாபாரபாத்ரே ஜலம்
பஸ்சாத் பன்னகசாயினோ பகவத:பாபோதகம் பாவனம்!
பூய:சம்புஜடா விபூஷணமணி:ஜஹ்நோர்மஹர் ஷேரியம்
கன்யா கல்மஷநாசினீ பகவதீ பாகீரதீ பாது மாம் !!

சைலேந்த்ரா தவதாரிணீ நிஜஜலே மஜ்ஜத் ஜனோத்தாரிணீ I
பாராவாரவிஹாரிணீ பவபயச்ரேணீ ஸமுத்ஸாரிணீ I
சேஷாஹேரனு காரிணீ ஹரசிரோ வல்லீதலாகாரிணீ
காசீப்ராந்த விஹாரிணீ விஜயிதே கங்கா மநோஹாரிணீமிமி

குதோவீசீ வீசிஸ்தவ யதி கதா லோசனபதம்
த்வமாபீதா பீதாம்பர புரநிவாஸம் விதரஸி!
த்வதுத்ஸங்கே கங்கே பததி யதி காயஸ்தனுப்ருதாம்
ததா மாதச் சாதக்ரதவபதலாபோsப்யதிலகு: !!

பகவதி தவ தீரே நீரமாத்ராசனோsஹம்
விகத விஷய த்ருஷ்ண:க்ருஷ்ணமாராதயாமி !
ஸகல கலுஷபங்கே ஸ்வர்கஸோபானஸங்கே
தரளதர தரங்கே தேவி கங்கே ப்ரஸீத !!

மாதர் ஜாஹ்னவி சம்புஸங்கமிலிதே மௌலௌ நிதாயாஞ்ஜலிம்
த்வத்தீரே வபுக்ஷே£sவஸானஸமயே நாராயணாங்கரித்வயம் !
ஸாநந்தம் ஸ்மரதோ பவிஷ்யதி மம ப்ராணப்ரயாணோத்ஸவே
பூயாத் பக்திரவிச்யுதா ஹரிராத்வைதா த்மிகா சாச்வதீ !!

கங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் ய:படேத் ப்ரயதோ நர:மி
ஸர்வபாப விநிர்முக்தோ விஷ்ணு லோகம் ஸ கச்சதி !!

காலபைரவாஷ்டகம்-kalabairavashtakam

காலபைரவாஷ்டகம்

பாடல் : ஆதிசங்கரர்

தேவராஜஸேவ்யமான பாவனாங்க்ரிபங்கஜம்
வ்யாலயஜ்ஞஸ¨த்ரமிந்து சேகரம் க்ருபாகரம் I
நாரதாதி யோகிப்ருந்த வந்திதம் திகம்பரம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

பானுகோடி பாஸ்வரம் பாவாப்திதாரகம் பரம்
நீலகண்ட மீப்ஸிதார்த்த தாயகம் த்ரிலோசனம் I
கால காலமம்புஜாக்ஷ மஸ்த சூன்ய மக்ஷரம்
காசிகாபுராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

சூலடங்கபாச தண்ட பாணிமாதி காரணம்
ச்யாமகாய மாதிதேவமக்ஷரம் நிராமயம் I
பீமவிக்ரமம் ப்ரபும் விசித்ர தாண்டவப்ரியம்
காசிகா புராதிநாத கால பைரவம் பஜே II

புக்திமுக்தி தாயகம் ப்ரசஸ்தசாரு விக்ரஹம்
பக்தவத்ஸலம் ஸ்திரம் ஸமஸ்தலோக விரக்ரஹம் I
நிக்வணன் மனோஜ்ஞ ஹேம கிங்கிணீ லஸத்கடிம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

தர்மஸேதுபாலகம் த்வதர்மமார்க நாசகம்
கர்மபாசமோசகம் ஸுசர்மதாயகம் விபும் I
ஸ்வர்ணவர்ணகேசபாச சோபிதாங்கநிர்மலம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

ரத்னபாதுகா ப்ரபாபிராம பாதயுக்மகம்
நித்ய மத்விதீயமிஷ்ட தைவதம் நிரஞ்ஜனம் I
ம்ருத்யுதர்பநாசனம் கரால தம்ஷ்ட்ரபூஷணம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

அட்டஹாஸபின்ன பத்மஜாண்ட கோசஸந்ததிம்
த்ருஷ்டிபாத நஷ்ட பாபஜாலமுக்ரசாஸனம் I
அஷ்டஸித்தி தாயகம் கபால மாலிகா தரம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

பூதஸங்கநாயகம் விசால கீர்த்திதாயகம்
காசிவாஸிலோக புண்யபாப சோதகம் விபும் I
நீதிமார்ககோவிதம் புராதநம் ஜகத்பதிம்
காசிகா புராதிநாத காலபைரவம் பஜே II

காலபைரவாஷ்டகம் படந்தி யே மனோஹரம்
ஜ்யானமுக்திஸாதகம் விசித்ரபுண்யவர்த்தனம் I
சோகமோஹ லோபதைன்யகோப தாப நாசனம்
தே ப்ரயாந்தி காலபைரவாங்க்ரி ஸந்ந்திம்த்ருவம் II

பாண்டுரங்காஷ்டகம்-Pandurangashtakam

பாண்டுரங்காஷ்டகம்

பாடல் : ஆதிசங்கரர்

மஹாயோக பீடே தடே பீமரத்யா :
வரம் புண்டரீகாய தாதும் முனீந்த்ரை: !
ஸமாகத்ய திஷ்டந்த மானந்த கந்தம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

தடித்வாஸஸம் நாலமேகாவபாஸம்
ரமாமந்திரம் ஸுந்தரம் சித்ப்ரகாசம் !
வரம் த்விஷ்டகாயாம் ஸமந்யஸ்தபாதம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

ப்ரமாணம் பவாப்தேரிதம் மாமகாநாம்
நிதம்ப:கராப்யாம் த்ருதோ யேந தஸ்மாத் !
விதாதுர்வஸத்யை த்ருதோ நாபிகோச:
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

ஸ்புரத்கௌஸ்து பாலங்க்ருதம் கண்டதேசே
ஸ்ரீயா ஜுஷ்டகேயூரகம் ஸ்ரீநிவாஸம் !
சிவம் சாந்த மீட்யம் வரம் லோக பாலம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

சரச்சந்த்ரபிம்பாநநம் சாருஹாஸம்
லஸத்ருண்டலாக்ராந்த கண்டஸ்தலாந்தம் !
ஜபா ராகபிம்பாதரம் கஞ்ஜநேத்ரம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

கிரீடோஜ்வலத்ஸர்வதிக் ப்ராந்தபாகம்
ஸுரைரர்சிதம் திவ்யரத்னை:அநர்கை: !
த்ரிபங்காக்ருதிம் பர்ஹமால்யாவதம்ஸம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

விபும் வேணுநாதம் சரந்தம் துரந்தம்
ஸ்வயம் லீலயா கோப வேஷம் ததாநம் !
கவாம் ப்ருந்தகானந்ததம் சாருஹாஸம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

அஜம் ருக்மிணீ ப்ராண ஸஞ்ஜீவனம் தம்
பரம் தாம கைவல்ய மேகம் துரீயம் !
ப்ரஸன்னம் ப்ரபந்நார்திஹம் தேவதேவம்
பரப்ரஹ்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம் !!

ஸ்தவம் பாண்டுரங்கஸ்ய வை புண்யதம் யே
படந்த்யேகசித்தேந பக்த்யா ச நித்யம் !
பவாம்போநிதிம் தேவி தீர்த்வாந்தகாலே
ஹரேராலயம் சாச்வதம் ப்ராப்னுவந்தி !!