ஜெய ஜனார்த்தன கிருஷ்ணா ராதிகா பதே

ஜெயஜனார்த்தனகிருஷ்ணாராதிகாபதே
ஜனவிமொக்ஷனகிருஷ்ணாஜென்மமோக்ஷன

கருடவாகனகிருஷ்ணாகோபிகாபதே
நயனமோகனகிருஷ்ணாநீரஜீக்ஷன
சுஜனபாந்தவகிருஷ்ணாசுந்தராக்ருதே
மதனகோமளாகிருஷ்ணாமாதவாஹரி

வசுமதிபதேகிருஷ்ணாவாசவனுஜா
வரகுணாகராகிருஷ்ணாவைஷ்ணவாக்ருதே
சுருசிராணனகிருஷ்ணாஷௌர்யவாரிதி
முரஹராவிபோகிருஷ்ணாமுக்திதாயக
விமலபாலககிருஷ்ணாவல்லபிபதே
கமலலோசனகிருஷ்ணாகாம்யதாயக
ஜெயஜனார்த்தனகிருஷ்ணாராதிகாபதே
ஜனவிமொக்ஷனகிருஷ்ணாஜென்மமோக்ஷன
விமலகத்ரனேகிருஷ்ணாபக்தவத்சலா

சரணபல்லவம்கிருஷ்ணாகருணகோமளம்
குவலஈஷனகிருஷ்ணாகோமளாக்ருதே
தவபதாம்புஜம்கிருஷ்ணாஷரனமாஸ்ரையே
புவனநாயககிருஷ்ணாபாவனக்ருதே
குனகநோஜ்வலகிருஷ்ணாநளினலோச்சனா
ப்ரனயவாரிதேகிருஷ்ணாகுணகனாகர
தாமசொதரகிருஷ்ணாதீனவத்சலா
காமசுந்தராகிருஷ்ணாபாஹிசர்வத
நரகநாசனகிருஷ்ணாநரசஹாயக
தேவகிசுதாகிருஷ்ணாகாருண்யம்புதே
கம்ஸநாசனகிருஷ்ணாதுவாரகஇஸ்தித
பாவணத்மகாகிருஷ்ணாதேஹிமங்களம்
தவபதாம்புஜம்கிருஷ்ணாஷ்யாமகோமளம்
பக்தவத்சலாகிருஷ்ணாகாம்யதாயாக
பாலிசென்னணுகிருஷ்ணாஸ்ரீஹரிநமோ
ஜெயஜனார்த்தனகிருஷ்ணாராதிகாபதே
ஜனவிமொக்ஷனகிருஷ்ணாஜென்மமோக்ஷன

பக்ததாசன கிருஷ்ணாஹரசுணீசதா
காடுநிந்தெனகிருஷ்ணாசலஹியாவிபோ
கருடவாகனகிருஷ்ணாகோபிகாபதே
நயனமோகனகிருஷ்ணாநீரஜீக்ஷன

ஜெயஜனார்த்தனகிருஷ்ணாராதிகாபதே
ஜனவிமொக்ஷனகிருஷ்ணாஜென்மமோக்ஷன

Advertisements